ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate

REŢEAUA NAŢIONALĂ
PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ

1. Cadrul legal

Conform Regulamentului CE nr. 1698/2005, art. 68, se prevede înfiinţarea de către fiecare stat membru a unei Reţele Naţionale Rurale care să grupeze organizaţiile şi administraţiile implicate în dezvoltarea rurală.
Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală (RNDR) constituie o oportunitate în vederea unei mai bune integrări a abordărilor din domeniul agricol, forestier, mediu social - economic, finanţată de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, precum şi în vederea unei mai bune înscrieri în dinamicile/contextele teritoriale.

2. Membrii reţelei

Acest parteneriat multi-naţional între organizaţii ale societăţii civile are un scop bine definit, acela de a întări societatea civilă în domeniul rural şi de a promova cooperarea intra şi transnaţională în acest domeniu. În acest context Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) va aduce pe scenă actori din diferite sectoare şi va avea un rol foarte important deoarece contribuie la îmbunătăţirea comunicării între participanţii la economia rurală.
Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală va contribui la stimularea realizării unor parteneriate active între sectoarele public, privat şi neguvernamental, reunind în acest fel reprezentanţi ai autorităţilor publice locale/centrale implicate în dezvoltarea rurală, colectivităţilor  locale, instituţii, ONG-uri interesate (asociaţii profesionale, fundaţii), etc. De aceste parteneriate va depinde în foarte mare măsură succesul dezvoltării rurale. De aceea, reţeaua de dezvoltare rurală va trebui  să fie formată  şi administrată într-un mod deschis, dinamic şi accesibil pentru cei interesaţi şi implicaţi în domeniile dezvoltării rurale.
Existenţa în România a unei reţele de organizaţii publice şi private (ONG-uri) active în dezvoltarea comunitară, unele cu experienţă în derularea unor programe sau proiecte de dezvoltare comunitară care se pot angaja rapid în dezvoltarea comunităţilor rurale, poate constitui punctul de plecare în înfiinţarea unei reţele de dezvoltare rurală care va evolua în timp şi în cadrul căreia vor apărea mutaţii din diferite direcţii în ceea ce priveşte gama de subiecte, participanţii, acţiunile întreprinse.

3. Rolul şi misiunea  reţelei

Reţeaua are în principal rolul de a facilita schimbul de experienţă, de a sprijini implementarea şi evaluarea programului de dezvoltare rurală şi de a asigura fluxul de informaţii între nivelul local, naţional şi european.
Misiunea reţelei cuprinde o componentă strategică – pentru stabilirea principalelor direcţii de acţiune ale reţelei (colectarea şi difuzarea informaţiilor privind programele şi politicile de dezvoltare rurală pe plan local; valorificarea superioară a competenţelor actorilor; dezvoltarea rurală, în general) şi o componentă tehnică - pentru punerea în practică a elementelor strategice (constituirea unei baze de date, a unui ghid, a unui site internet, organizarea de seminarii pentru o mai bună comunicare şi pentru transparenţă;  servicii de consultanţă direct către beneficiari).

4. Planul de acţiune

Activitatea reţelei va fi coordonată de un Comitet Naţional de Coordonare a Reţelei de Dezvoltare Rurală, urmând a fi înfiinţate la nivel regional centre de resurse (antene) care să sprijine acţiunile respectivului Comitet prin contactul permanent cu beneficiarii locali.

Planul de acţiune va conţine cel puţin următoarele:

 • identificarea şi analiza celor mai bune practici şi informarea asupra acestora,
 • managementul reţelei,
 • organizarea de schimburi de experienţă şi know-how,
 • pregătirea de programe de instruire pentru formarea de grupuri de acţiune locală,
 • asistenţă tehnică pentru cooperare.

În calendarul aferent sunt prezentate etapele planului de lucru pentru RNDR după cum urmează:

 • Identificarea actorilor implicaţi în dezvoltarea rurală
 • Elaborarea Termenilor de Referinţă
 • Elaborarea procedurii în vederea selectării administratorului Reţelei
 • Identificarea şi stabilirea componenţei Comitetului Naţional de Coordonare a Reţelei de Dezvoltare Rurală
 • Lansarea apelului de selecţie*
 • Primirea ofertelor de participare la selecţie;
 • Selectarea organizaţiei care va administra Reţeaua

 
a) Identificarea actorilor implicaţi în dezvoltarea rurală

În cadrul acestei etape se impune crearea unei baze de date cu actorii din spatiul rural implicaţi în dezvoltarea rurala (identificarea, analiza şi prezentarea partenerilor). În acest sens vor fi întreprinse acţiuni pe mai multe planuri şi anume:

 • realizarea de contacte (telefonice, adrese) şi discuţii în care vor fi implicate Direcţiile pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, ONG-uri, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă, Asociaţii de Producători ş.a.
 • lansarea unui anunţ pe site-ul MADR, invitând toate organizaţiile implicate în dezvoltarea rurală din România să-şi ofere disponibilitatea participării la funcţionarea şi implementarea RNDR.

b) Elaborarea Termenilor de Referinţă

MADR, prin Direcţia Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de management pentru PNDR va elabora Termenii de Referinţă, urmând (conform prevederilor legislaţiei europene în vigoare) să lanseze o procedură de licitaţie în vederea selectării unei organizaţii care să administreze reţeaua. Ofertele competitive vor fi primite atât din partea societăţilor comerciale şi firmelor de consultanţă, cât şi din partea asociaţiilor civile şi organismelor non-guvernamentale.
Pentru aceasta, urmează a fi întreprinse acţiuni de:

 • informare,
 • consultare şi implicit
 • elaborare a termenilor de referinţă, în vederea realizării structurii necesare funcţionării reţelei naţionale de dezvoltare şi a lansării procedurii de licitaţie în sensul arătat mai sus.

c) Elaborarea procedurii în vederea selectării administratorului Reţelei

Constituirea Comitetul Naţional de Selecţie

Selectarea organizaţiei care va administra reţeaua va fi în responsabilitatea  Comitetului Naţional de Selecţie. Membrii  Comitetului vor fi reprezentanţi ai ministerelor competente implicate (Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă), reprezentanţi ai mediului academic. Observatorii procesului de selecţie vor fi entităţi ai societăţii civile şi partenerii economici şi sociali.

Termenul de selecţie

Preşedintele Comitetului Naţional de Selecţie  stabileşte de comun acord cu membrii Comitetului procedura de selecţie precum şi perioada de  desfăşurare a selecţiei.  Procedurile de selecţie şi criteriile de stabilire a punctajului vor fi stabilite având în vedere în special capacitatea administrativă, organizatorică şi experienţa, în vederea realizării structurilor funcţionale şi a administrării reţelei, corelat cu planul de acţiune al implementării acesteia.
De asemenea, pe lângă activitatea de administrare, organizaţia care va administra RNDR va trebui să demonstreze şi aptitudini privind capacitatea de dezvoltarea continuă a  mecanismului de functionare a retelei (modificări şi completări din diferite direcţii referitor la gama de subiecte, participanţii şi acţiunile întreprinse, crearea de legături cu alte reţele de dezvoltare rurală, inclusiv susţinerea contactului şi a legăturilor cu Reţeaua Europeană de Dezvoltare Rurală ş.a.).

 Stabilirea rezultatelor în urma selecţiei

În urma analizării dosarelor de candidatură participante la selecţie, Comitetul Naţional de Selecţie va face publice rezultatele obţinute.

d) Identificarea şi stabilirea componenţei Comitetului Naţional de Coordonare a   Reţelei de Dezvoltare Rurală

Activitatea reţelei va fi coordonată de un Comitet Naţional de Coordonare a Reţelei de Dezvoltare Rurală (aflat sub tutela Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale) şi dacă se consideră a fi necesar, vor fi înfiinţate la nivel regional centre de resurse care să sprijine acţiunile respectivului Comitet prin contactul permanent cu beneficiarii locali.

e) Lansarea apelului de selecţie

În vederea participării la selecţie a organizaţiilor implicate în dezvoltarea rurală şi interesate în administrarea Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală vor fi lansate anunţuri pe site-ul MADR, precum şi în presa scrisă. Anunţurile vor conţine condiţiile de participare şi termenul de depunere.
De asemenea, anunţurile vor cuprinde criterii minime de eligibilitate şi de selecţie, modul de acordare a punctajului, precum şi formularele necesare de completat în vederea alcăturii dosarului de candidadtură.

f) Primirea ofertelor de participare la selecţie

Pentru primirea şi înregistrarea ofertelor de candidatură se va acorda un  timp de 60 de zile, având în vedere experienţa anterioară a lansării apelului pentru candidatură la cursurile de instruire în cadrul Axei LEADER, când s-a considerat necesară prelungirea perioadei de depunere a dosarelor, ca urmare a depunerii iniţiale a unui număr mic de dosare.

g) Selectarea organizaţiei care va administra Reţeaua

Pe baza procedurii şi a criteriilor de eligibilitate şi de selecţie stabilite, se va trece la acordarea punctajului pentru fiecare criteriu în parte, iar în urma punctajului obţinut se va stabili organizaţia cu punctajul cel mai mare care va îndeplini rolul de administrator al Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală.
Anunţul va fi făcut public pe site-ul MADR, odată cu termenul limită de depunere a eventualelor contestaţii.

4. Finanţare

Elemente ce ar trebui să fie cuprinse în TERMENII DE REFERINŢĂ

 • informarea şi sensibilizarea actorilor implicati in dezvoltarea rurala, comunicarea şi diseminarea informaţiilor despre PNDR şi fondurile comunitare către populaţia rurală, popularizarea accesului la informaţii şi servicii;
 • activitatea consultantilor externi pentru implementarea si monitorizarea acestei retele;
 • actiunile ce includ schimburile de experienţe şi de cunoştinţe între diverşii subiecţi implicaţi, identificarea, colectarea, răspândirea şi transferul de bune practici, acţiuni implementate şi inovaţii la nivel regional, naţional şi internaţional etc;
 • administrarea reţelei şi dezvoltarea continuă a  mecanismului de functionare a retelei (modificări şi completări din diferite direcţii referitor la gama de subiecte, participanţii şi acţiunile întreprinse, crearea de legături cu alte reţele de dezvoltare rurală);
 • lucrări de analiză şi studii tematice, expertiză şi control;
 • sustinerea contactului si a legaturilor cu Reteaua Europeana de Dezvoltare Rurala;
 • crearea si dezvoltarea web-site-ului pentru informarea publicului larg, inclusiv crearea unui site special pentru anunţurile de cerere/ofertă de parteneriat
 • desfasurarea intalnirilor in cadrul retelei (cu Comitetul de Conducere, conferinţe anuale, seminarii şi întâlniri tehnice etc.) si organizarea de workshop-uri (ateliere de lucru) naţionale şi transnaţionale cu actorii principali ai reţelei de dezvoltare rurală şi cu alţi reprezentanţi ai organizaţiilor implicate în dezvoltarea rurală;)
 • crearea unei baze de date cu actorii din spatiul rural implicati in dezvoltare rurala (identificarea, analiza şi prezentarea partenerilor);
 • dezvoltarea de proiecte transnaţionale (căutarea de piste de cooperare transnaţionale, urmărirea şi cunoaşterea proiectelor de cooperare)
 • crearea si dezvoltarea de aplicatii software pentru facilitarea functionarii retelei;
 • training pentru proiecte de cooperare (realizarea de programe de pregătire pentru GAL-uri în procesul formării şi asistenţei tehnice pentru cooperarea interteritorială şi transnaţională)
 • alte activitati legate de implementarea acestei prioritati (prezentări şi evenimente transnaţionale, consultanţă, excursii în teren – în ţară şi în ţările UE etc.)

Informatii utile
Lista obiective de investitii
Dezbateri publice

Proiecte PODCA
DA pentru MADR
Strategii pentru valorificarea potentialului agroalimentar al Romaniei
Planificare strategică pentru administrația agricolă
Implementarea Sistemului Managerial Intern la nivelul MADR şi a structurilor subordonate
Crearea și implementarea unui sistem informatic de Management Financiar Integrat (SIMFI) la nivelul MADR
 
Preturi orientative
Preţuri pieţe
Cotaţii bursiere
Targuri, expozitii
Târguri şi expoziţii
Foto targuri si expozitiiAPEL pentru depunerea propunerilor de programe de informare şi promovare pentru produse agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe

MADR partener al Proiectului Transnaţional SEE "TECH FOOD"

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale