ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Ministru
Daniel Constantin
Secretari de Stat
Achim Irimescu
Dumitru Daniel Botănoiu
Valentin Olimpiu Şoneriu
Secretar General
Daniel Ionescu
Secretar General Adj.
Sergiu Sorin Chelmu
Transparenta decizionala
Acte normative aflate în avizare internă
Proiecte de acte normative
Arhiva legislativa
Declaratii de avere
Organigrama
Organigrama
Venituri salariale MADR
R O F
Posturi scoase la concurs
Promovare
Redistribuire
Personal contractual
Presa
Echipa
Media
Arhiva
Comunicate

PLAN DE ACŢIUNE AL RNDR - 2008-2015

Planul de Acţiune acoperă întreaga perioadă, începând de la data semnării contractului şi până la 31 decembrie 2015. Acţiunile şi activităţile au rol indicativ şi vor sta la baza elaborării Programelor anuale de activitate. Din suma totală alocată Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, maxim 25% vor fi destinaţi acoperirii costurilor de funcţionare, în timp ce 75% vor fi alocaţi pentru implementarea Planului de Acţiune.

ACTIVITATE

MOD  DE  IMPLEMENTARE

OBSERVAŢII

1. Sprijin pentru  RNDR, CNC, sub - grupului LEADER şi grupurilor de lucru tematice şi asigurarea secretariatului.

Un rol central al USR va fi de a furniza sprijin pentru RNDR, organizaţiile, Comitetele şi grupurile de lucru şi de a anima activităţile RNDR la nivel naţional. Această activitate va sprijini în mod semnificativ implementarea eficientă şi efectivă a PNDR.
Pentru a atinge acest obiectiv, USR va asigura secretariatul RNDR, va păstra registrele cu membrii Reţelei şi va răspunde cererilor venite de la organizaţii care doresc să facă parte din Reţea, ţinând cont de criteriile stabilite împreună cu AM –PNDR şi CNC
De asemenea, USR va furniza sprijin administrativ şi tehnic complet pentru acest tip de întâlniri
USR va oferi – membrilor, Comitetelor şi grupurilor de lucru ale RNDR – consiliere şi (dacă este nevoie) training pentru întărirea organizaţiilor, lansarea, finanţarea şi managementul proiectelor, recrutarea şi îmbunătăţirea capacităţii liderilor, managementul întâlnirilor etc.

 • 4 întâlniri pe an ale Comitetului Naţional de Coordonare (aproximativ 30 de participanţi, 1 zi, în mod normal);
 • 4 întâlniri pe an ale grupului de lucru LEADER (până la 70 de participanţi, 1 sau 2 zile);
 • până la 30 de întâlniri pe an ale grupurilor de lucru tematice (până la 15 participanţi, 1 sau 2 zile);
 • 10 întâlniri pe an ale experţilor (aproximativ 10 participanţi, 1 sau 2 zile);
 • 5 alte întâlniri ale membrilor RNDR (până la 70 de reprezentanţi, 1 sau 2 zile) pe toată perioada de implementare a reţelei.

2.Informaţii privind PNDR

USR va asigura comunicarea permanentă cu RNDR, pentru a identifica nevoile exprimate de actorii dezvoltării rurale, mai ales prin intermediul CNC şi a grupurilor de lucru.

Permanent, ori de câte ori se consideră necesar.

2.1Crearea unei pagini web a RNDR

Pentru a asigura furnizarea informaţiilor va fi necesară o pagină web a RNDR care va fi creată şi administrată de către USR.

Pagina web va fi creată cât mai repede posibil şi va funcţiona cel puţin pe perioada de implementare a proiectului.

2.2 Crearea unei secţiuni pe pagina de web a RNDR referitoare la axa Leader

USR va crea în cadrul paginii de web a RNDR o secţiune în format bilingv (română şi engleză) care va cuprinde informaţii cu privire la axa prioritară Leader a PNDR.

 

2.2 Furnizarea de informaţii prin intermediul paginii web şi a publicaţiilor tipărite

În dezvoltarea acestor mijloace, USR ar trebui să asigure utilizarea (pentru fiecare rezultat) metodei care este cea mai eficientă şi are cel mai potrivit raport calitate-preţ, în ceea ce priveşte mesajul şi publicul căruia i se adresează. Ar trebui ca aceasta să asigure complementaritatea cu sistemele şi materialele de informare ale membrilor RNDR şi (la nivel european) ai REDR. Ar trebui ca abilităţile şi disponibilitatea membrilor RNDR de a disemina informaţia să fie utilizate eficient, în spiritul parteneriatului dintre membri.

Permanent, ori de câte ori se consideră necesar.

 

 

2.1.1 Furnizarea de informaţii prin intermediulpaginii de web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     • Scrisoare de informare electronică: (fiecare cuprinzând minim 3-4 pagini) apariţii trimestriale, lunare etc.;
     • O secţiune „contact” ce va permite transmiterea de e-mail-uri din partea actorilor către USR. Aceasta ar trebui să permită o conectare eficientă şi accesibilă a utilizatorilor;
     • O secţiune accesibilă dedicată evenimentelor legate de dezvoltarea rurală (conferinţe, seminarii, grupuri de lucru de cercetare etc.) care se vor desfăşura în România sau în Europa, structurată conform calendarului, temelor, locaţiei etc.

d.O secţiune care oferă acces direct, sau acces prin intermediul link-urilor, la alte pagini web, cum sunt: ghiduri, studii, afişe, clipuri etc. Acces la o selecţie de documente tematice e-network: această secţiune va sprijini activitatea grupurilor de lucru tematice şi a membrilor Comitetului Naţional de Coordonare.

      • Documente oficiale ale AM - PNDR

 O secţiune care să ofere o arhivă exhaustivă actualizată a regulamentelor privind dezvoltarea rurală, a liniilor directoare şi a altor documente oficiale legate în mod direct de PNDR. Aceste documente vor fi furnizate de AM-PNDR.

 • Materiale pentru sprijinirea monitorizării RNDR de către AM-PNDR

   O bază de date referitoare la monitorizarea activităţilor RNDR. Obiectivul acestei baze de date va fi stabilit de către AM şi USR.

 • Materiale pentru sprijinirea evaluării RNDR

   O secţiune dedicată acestei evaluări. USR va publica în cadrul acestei secţiuni documente care vor fi furnizate de AM-PNDR într-un format pregătit pentru publicare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2  Furnizarea de informaţii prin intermediulpublicaţiilor tipărite

Publicaţii privind dezvoltarea rurală semestriale sau trimestriale

 

Bune practici - publicaţii semestriale sau trimestriale

 

Publicaţii tematice lunare sau bilunare

 

2.3 Răspunsuri la întrebări

Răspunsurile la întrebări trebuie furnizate într-un interval de 30 de zile in cazul solicitărilor scrise. USR va asigura preluarea apelurilor telefonice în timpul orelor de program şi un serviciu de căsuţă vocală în afara acestora.
USR va întocmi şi va păstra un registru în care va ţine evidenţa tuturor cererilor de informaţii care va cuprinde: data intrării/primirii, număr de înregistrare a cererii, subiect, data răspunsului, metoda de răspuns, număr de înregistrare al documentelor sau mesajelor e-mail transmise.

Permanent.

2.3.1 Întrebări frecvente

USR va posta pe pagina web a RNDR o rubrică de „Întrebări frecvente şi răspunsuri”. Această rubrică, cât şi actualizările sale, vor fi aprobate în prealabil de către AM-PNDR.

Rubrica va fi actualizată cel puţin o dată la trei luni.

2.4 Primirea vizitatorilor şi prezentarea informaţiilor către aceştia

Un spaţiu de primire pentru vizitatori va fi disponibil în timpul orelor de program care  va permite celor care nu şi-au anunţat vizita să primească informaţii şi/sau documentaţii cu caracter general. Primirea grupurilor mai mari şi prezentările specializate pot face obiectul unor programări.
Un număr de exemplare din toate publicaţiile relevante legate de PNDR, fie realizate de AM-PNDR, fie de USR, vor fi expuse la sediul USR şi puse la dispoziţia vizitatorilor.

Această activitate se va desfăşura pe toată perioada de implementare a proiectului.

3. Sprijin pentru schimbul de experienţă şi idei

USR va înfiinţa şi anima un forum de discuţii pe internet accesibil tuturor actorilor implicaţi în procesul de dezvoltare rurală din România, astfel încât aceştia să îşi poată exprima opiniile legate de dezvoltarea zonelor rurale, specifice fiecărei măsuri sau stadiu de implementare a PNDR.

Volumul activităţii  pe care o poate avea forumul din cadrul paginii web este imposibil de estimat, deoarece va fi direct influenţat de cerinţele actorilor. Această activitate se va desfăşura permanent

3.1 Facilitatea de schimburi prin internet cu privire la aspecte tematice

Pentru a sprijini acest proces, pagina web ar putea include o facilitate (intranet şi extranet) menită să încurajeze participarea largă la activitatea întreprinsă de grupurile de lucru tematice. Aceste procese interactive pot fi extinse mai târziu, astfel încât să acopere toate axele şi măsurile din PNDR, cât şi anumite aspecte orizontale, în mod continuu.

Această activitate se va desfăşura permanent.

4. Promovarea bunelor practici

USR va identifica şi selecta exemplele de bune practici privind diverse aspecte ale dezvoltării rurale din România şi de asemenea (prin intermediul REDR), din alte regiuni ale UE, inclusiv exemple care demonstrează inovaţia, va disemina informaţia privind aceste exemple în rândul actorilor implicaţi în dezvoltarea rurală în România şi dacă este cazul, va oferi asistenţă tehnică membrilor reţelei pentru transferul şi implementarea bunelor practici.

Activitatea de asistenţă tehnică pentru transferul şi implementarea bunelor practici se va desfăşura permanent.

4.1 Identificare bunelor practici şi a inovaţiei

USR va pregăti şi va derula un proces de identificare şi încadrare a bunelor practici şi a inovaţiei, cu privire la activitatea de dezvoltare rurală din România şi din alte state membre ale UE, inclusiv a celor legate de cooperarea inter-teritorială şi trans-naţională.
Întrucât toate statele membre vor întreprinde activităţi similare, sistemul trebuie să utilizeze metode de lucru comune cu cele folosite în UE.

Contractantul va identifica exemple de bune practici relevante din cadrul fiecărei axe a PNDR. Cel puţin jumătate din bunele practici vor trebui colectate din statele membre UE.
Această activitate se va desfăşura permanent.

4.2 Diseminarea bunelor practici

 

 

 

USR va disemina informaţii cu privire la exemplele selectate de bune practici şi inovaţii, utilizând bazele de date mai sus menţionate. Această diseminare poate fi realizată prin mai multe metode. Pagina web şi bazele de date care se vor realiza va oferi o bază pentru structurarea şi diseminarea informaţiei privind bunele practici.
Diseminarea va fi realizată şi prin intermediul seminariilor şi a altor evenimente şi prin intermediul publicaţiilor.
USR va coordona această activitate. În acest sens, dacă este cazul, va cere sprijin din partea membrilor Reţelei.

Diseminarea bunelor practici: permanent prin intermediul web site-ului şi prin seminariile organizate, la care participă ca invitat. Această activitate se va desfăşura permanent.

4.3 Asistenţă tehnică pentru transferul şi implementarea bunelor practici

Membrii Reţelei pot solicita sprijin pentru planificarea transferului, în zonele respective, al bunelor practici şi a inovaţiei prezente în baza de date a USR. Aceste bune practici vor trebui să fie relevante pentru zonele pentru care sunt solicitate. USR va furniza acest tip de sprijin, fie prin personalul său, fie prin sub-contractarea de experţi naţionali sau internaţionali relevanţi.

Activitatea de asistenţă tehnică pentru transferul şi implementarea bunelor practici relevante se va desfăşura permanent.

5. Furnizarea de servicii de training pentru întărirea capacităţii instituţionale a Grupurilor de Acţiune Locală şi consiliere pentru GAL-uri privind formarea actorilor locali

După 2009, când primele Grupuri de Acţiune Locală (GAL) vor fi recunoscute formal, USR va furniza servicii de training necesare pentru întărirea capacităţii instituţionale a acestor grupuri şi abilităţile operaţionale ale actorilor locali pentru care aceştia lucrează. Aşa cum este menţionat în fişa tehnică a măsurii 431.2 a axei LEADER (care poate fi consultată pe website-ul MADR, www.madr.ro, secţiunea Măsuri – Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală - PNDR), această activitate va include training pentru partenerii din cadrul GAL şi personalul implicat în pregătirea şi implementarea strategiei de dezvoltare locală.
Elaborarea şi dezvoltarea programului de training va fi realizată pe baza evaluării nevoilor de formare prin consultarea cu CNC şi aprobarea AM-PNDR.

Vor fi sprijinite 80 de GAL-uri, ce vor beneficia de un număr de sesiuni de formare cuprins între 2 şi 10 pe an.
Această activitate va începe după prima etapă de selecţie a GAL-urilor (după 2009).

6. Suport tehnic pentru cooperare inter-teritorială şi trans-naţională

Obiectivele cooperării pot include întărirea instituţională, schimbul de experienţă şi bune practici cu privire la dezvoltarea locală prin intermediul publicaţiilor comune, organizarea de evenimente, proiecte de twinning (de exemplu, schimburi de personal sau vizite ale actorilor locali în alte zone) sau activităţi de dezvoltare comune. Funcţionarea unei structuri comune reprezintă cea mai integrată formă de cooperare.
Proiectele de cooperare trebuie împărţite în două categorii, fiecare cu implicaţii financiare diferite în cadrul PNDR. Aceste două categorii sunt:
a) proiecte de cooperare LEADER, mai precis acele proiecte în care cel puţin unul dintre parteneri este GAL şi care sunt implementate sub responsabilitatea unui GAL coordonator, în cadrul axei 4 a PNDR. Astfel de proiecte se încadrează în prevederile articolului 68 (2b) a Regulamentului Consiliului 1698/2005, Fondurile pentru majoritatea costurilor proiectului de cooperare vor fi finanţate prin axa LEADER a PNDR şi nu din bugetul USR.
b) alte proiecte de cooperare, mai precis acele proiecte care nu se încadrează în axa 4 a PNDR şi care sunt întreprinse de (sau mai ales de) membrii RNDR care nu sunt GAL-uri. Aceste proiecte sunt eligibile pentru suport tehnic din partea USR, cu condiţia ca acestea să aibă o legătură clară cu utilizarea eficientă a cel puţin unei măsuri din PNDR. Totuşi, pentru acest tip de proiect, costurile de bază pentru proiectul de cooperare trebuie finanţate de partenerii înşişi.
Complementaritatea dintre eforturile de la nivel naţional şi european trebuie să reprezinte un element central al acestui concept.

 

6.1 Evaluarea interesului pentru  cooperare

USR va elabora şi, după caz, va actualiza evaluarea interesului membrilor RNDR în a iniţia, conduce sau a fi implicaţi în proiecte de cooperare inter-teritorială şi trans-naţională. Această evaluare va fi bazată, în primul rând, pe un sondaj prin chestionare ce va fi întreprins în rândul membrilor RNDR în prima jumătate a anului 2009.

 

6.2 Crearea sau utilizarea de baze de date referitoare la proiecte de cooperare

Evaluarea interesului în domeniul cooperării va fi prezentată sub forma unei baze de date pe pagina web a USR, pentru a facilita demersurile de căutare de parteneri a celor care doresc să iniţieze proiecte de cooperare. De asemenea, vor exista link-uri către baza de date pentru „căutare de parteneri” administrată de Punctul de Contact al REDR, astfel încât, organizaţiile care doresc să coopereze cu parteneri din străinătate să poată să utilizeze această bază de date. Pe pagina web a USR va exista o bază de date actualizată progresiv, cu privire la proiectele de cooperare în desfăşurare sau care s-au încheiat şi în care sunt/au fost implicaţi parteneri români.

Va fi elaborată o bază de date necesară organizaţiilor care doresc să organizeze proiecte de cooperare.

6.3 Suport general pentru iniţierea proiectelor de cooperare

Pe baza materialelor menţionate mai sus, USR va furniza sprijin general pentru iniţierea de proiecte de cooperare pentru:

 • focusarea atenţiei asupra căutărilor de parteneri în vederea cooperării, nefinalizate, prin furnizarea de informaţii generale (de exemplu, prin scrisoarea de informare a USR), precum şi prin furnizarea de informaţii mai detaliate, adresate partenerilor ale căror proiecte par compatibile;
 • identificarea căutărilor de parteneri care au rămas nerezolvate după o anumită perioadă şi oferirea de sugestii organizaţiilor în cauză cu privire la modalităţile prin care pot găsi parteneri;
 • urmărirea progresului proiectelor de cooperare LEADER în procesul de aprobare de către statele membre şi în cazurile în care procesul de aprobare pare a fi întârziat în mod nejustificat şi solicitarea sprijinului AM – PNDR în scopul urgentării procesului.

Această activitate se va desfăşura permanent, în sprijinul organizaţiilor interesate în implementarea proiectelor de cooperare.

6.4 Sprijin direct pentru proiecte de cooperare specifice în curs de apariţie

USR va furniza sprijin direct unui număr limitat de proiecte de cooperare în curs de dezvoltare, prin intermediului unui sistem de pregătire.
În fiecare an, USR va propune AM-PNDR  aproximativ 30-40 de proiecte selectate de către USR, aflate într-o fază iniţială şi pentru care cel puţin doi parteneri şi două nevoi comune au fost identificaţi/identificate  şi a fost prezentată o descriere sumară a potenţialelor activităţi comune. Procesul de selecţie a acestor proiecte trebuie să cuprindă şi consultări cu CNC, GAL-uri, şi alţi membri ai RNDR. Va fi urmărit echilibrul geografic, iar proiectele care implică parteneri cu mai puţină experienţă vor avea prioritate, deşi anumite exemple de parteneri cu mai multă experienţă ar putea fi propuse.
După aprobarea de către AM-PNDR a proiectelor ce vor fi sprijinite, USR va oferi sprijin direct în diversele stadii de dezvoltare ale unui proiect, inclusiv la realizarea studiului de fezabilitate, dezvoltarea strategiei, planul financiar, aspecte juridice, acordul de cooperare, etc. Acest sprijin direct poate include o deplasare „la faţa locului” a membrilor echipei USR, sau furnizarea de experţi.
Baza de date (legată de cooperare inter-teritorială şi trans-naţională) va identifica acele proiecte sau parteneri care primesc sau au primit sprijin direct din parte USR. Aceşti parteneri de proiecte vor fi invitaţi să pună experienţa lor la dispoziţia altor proiecte în curs de apariţie, aflate în situaţii similare, experienţa lor.

 

7. Sprijin pentru schimbul de informaţii şi coordonarea cu Reţeaua Europeană de Dezvoltare Rurală şi cu reţelele naţionale de dezvoltare rurală  din alte state membre ale UE

Acest serviciu este un element cheie pentru activitatea RNDR. Scopul său va fi de a sprijini:

 • furnizarea de informaţii privind  evoluţia zonelor rurale ale UE;
 • schimbul de idei, informaţii şi experienţe între actorii implicaţi în dezvoltarea rurală în UE.

Statele membre UE au căzut de acord ca fiecare să aibă o reţea naţională de dezvoltare rurală şi ca o legătură formală să existe între aceste reţele, prin crearea Reţelei Europene de Dezvoltare Rurală (REDR), ce va avea propriul Punct de Contact (unitate de sprijin), a Comitetului de Coordonare şi a sub-comitetului LEADER. Legătura formală între nivelul naţional şi cel european va fi realizată prin intermediul reprezentanţilor naţionali ce vor face parte din Comitetul de Coordonare a REDR şi din sub-comitetul LEADER, prin adoptarea de metode comune de către Unităţile de Sprijin ale reţelelor, prin intermediul legăturilor tehnice dintre site-urile REDR şi ale reţelelor naţionale şi cooperare profesională.
USR va juca un rol central în acest proces de relaţionare.

Această activitate se va desfăşura permanent.

8. Participarea la evenimente la nivel naţional şi european

USR va juca un rol semnificativ în promovarea politicilor şi activităţilor României în domeniul dezvoltării rurale.
USR va identifica evenimentele ce vor urma, în România sau în afara ţării, care pot oferi oportunităţi importante de a acumula informaţii sau de a face schimb de idei şi experienţă în ceea ce priveşte dezvoltarea rurală.
USR va propune AM-PNDR, în mod regulat, o selecţie de evenimente la care personalul AM şi membrii echipei USR ar putea participa în mod util. Această selecţie ar trebui să aibă ca obiectiv asigurarea echilibrului geografic şi tematic al evenimentelor la care se va participa. Aceasta poate include şi evenimente propuse de AM. De asemenea, ar putea fi incluse şi evenimente propuse de actori.

 

9. Activităţi de promovare

USR va oferi suport tehnic membrilor RNDR care doresc să coopereze în scopul de a dezvolta activităţi antreprenoriale, în contextul PNDR, ca de exemplu:

 • promovarea produselor rurale tradiţionale;
 • crearea şi funcţionarea grupurilor de producători;
 • îmbunătăţirea şi promovarea facilităţilor şi serviciilor turistice.

Acest tip de sprijin va include şi  sprijin pentru măsurile 312 şi 322 ale PNDR

Permanent.

9.1 Sprijin pentru promovarea produselor rurale tradiţionale

USR va oferi consiliere de specialitate organizaţiilor care sunt implicate în producerea, distribuirea şi comercializarea acestor produse, cu scopul de a le ajuta să înţeleagă oportunităţile de dezvoltare a produselor, de marketing etc. şi de a şi pregăti planurile de afaceri pentru activităţile de acest tip.

 

9.2 Sprijin pentru crearea şi funcţionarea grupurilor de producători

USR va oferi informaţii şi suport tehnic actorilor rurali care ar putea beneficia de participarea în astfel de grupuri astfel încât aceştia să înţeleagă beneficiile şi aspectele organizaţionale care sunt implicate de crearea şi operarea unor astfel de grupuri, în concordanţă cu prevederile legislaţiei naţionale şi poate sprijini crearea unor astfel de grupuri dar nu şi activităţile ulterioare ale acestora.

 

9.3 Sprijin pentru îmbunătăţirea şi promovarea activităţilor şi serviciilor turistice

USR va oferi suport tehnic actorilor relevanţi ai RNDR cu privire la modul în care pot asigura creşterea standardelor facilităţilor şi serviciilor turistice şi modul în care pot îmbunătăţi marketingul şi promovarea acestui sector. Această activitate poate fi legată de promovarea produselor rurale.

 

10.  Bază de date

În cadrul activităţilor de implementare a RNDR vor trebui realizate o serie de baze de date necesare în sprijinirea şi funcţionarea eficientă a acesteia. Astfel, vor trebui realizate:

  • Bază de date cu membrii RNDR care să cuprindă numele organizaţiei, reprezentantul organizaţiei, datele de contact, link de legătură cu pagina de web a RNDR etc. Această bază de date va fi actualizată permanent (lunar, dacă este cazul).
  • Bază de date de bune practici: sistematică, împărţită pe categorii clar delimitate şi compatibilă cu bazele de date pregătite de către REDR sau de alte reţele naţionale de dezvoltare rurală, utilizând, dacă este cazul, o structură comună a bazelor de date dezvoltată de Punctul de Contact al REDR.
  • Baza de date GAL-uri
  • Pentru GAL-uri selectate;
  • Pentru potenţiale GAL-uri din România.

Aceste date trebuie să cuprindă structura parteneriatului, teritoriul acoperit, rezumatul strategiei de dezvoltare locală, activitatea de cooperare etc. Dacă este cazul, vor fi furnizate link-uri către paginile web ale fiecărui GAL. Această bază de date va fi actualizată permanent

  • Baze de date cu experţi în dezvoltare rurală

 O secţiune dedicată experţilor naţionali din domeniul dezvoltării rurale ce va fi organizată pe diferite domenii ale dezvoltării rurale (agricultură, silvicultură, mediu, turism, dezvoltare locală şi comunitară etc.). Această bază de date va fi continuu actualizată, dând posibilitatea de a face parte din ea tuturor experţilor autorizaţi.

  • Baza de date pentru documente administrative
 •   O bază de date ce va conţine liste şi documente-model care ar putea sprijini actorii implicaţi în dezvoltarea rurală în a înţelege şi a profita de măsurile din PNDR. Aceste documente vor fi furnizate de AM-PNDR sau de agenţiile sale..

Permanent.

11. Sprijin pentru monitorizarea activităţilor RNDR de către AM - PNDR

USR va sprijini monitorizarea de către AM-PNDR cu privire la activitatea RNDR, prin colectarea sistematică şi structurarea anuală a datelor cu privire la activităţile RNDR. Aceste date se vor referi, de exemplu, la numărul şi gruparea membrilor RNDR, evenimentele organizate şi numărul şi tipul participanţilor la acestea, numărul şi tipul publicaţiilor produse şi distribuite, numărul de întrebări primite şi răspunsuri transmise etc.

 

12. Sprijin pentru evaluarea activităţilor RNDR de către AM - PNDR

Se vor înregistra şi raporta către AM-PNDR remarci şi sugestii cu privire la serviciile/rezultatele RNDR primite ca rezultat al activităţii şi legăturilor sale. Activitatea de evaluare va fi structurată pe o bază stabilită împreună cu AM - PNDR.

 

13. Furnizarea de expertiză tematică specializată

Echipa USR  va include personal specializat care va oferi expertiză tematică şi va avea capacitatea de a utiliza experienţa din alte regiuni ale Europei,  pentru toate aspectele semnificative ale dezvoltării rurale acoperite de PNDR.
Expertiza va fi aplicată în mod flexibil tuturor aspectelor activităţii USR, spre exemplu în sprijinirea schimbului de idei, în identificare bunelor practici, în sprijinirea aplicării bunelor practici în regiuni noi, în trainingul acordat GAL-urilor şi în sprijinirea promovării produselor tradiţionale, înfiinţării grupurilor de producători şi îmbunătăţirii şi promovării facilităţilor şi serviciilor turistice.

 

Informatii utile
Lista obiective de investitii
Dezbateri publice

Proiecte PODCA
DA pentru MADR
Strategii pentru valorificarea potentialului agroalimentar al Romaniei
Planificare strategică pentru administrația agricolă
Implementarea Sistemului Managerial Intern la nivelul MADR şi a structurilor subordonate
Crearea și implementarea unui sistem informatic de Management Financiar Integrat (SIMFI) la nivelul MADR
 
Preturi orientative
Preţuri pieţe
Cotaţii bursiere
Targuri, expozitii
Târguri şi expoziţii
Foto targuri si expozitiiAPEL pentru depunerea propunerilor de programe de informare şi promovare pentru produse agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe

MADR partener al Proiectului Transnaţional SEE "TECH FOOD"

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale