MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

nr. 219 din 21.03.2007

pentru aprobarea Regulilor privind ξnregistrarea operatorilor

ξn agricultura ecologică

 

Ξn baza prevederilor alin. (1) şi (3) al art. 7 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor pct. 1, lit. (a), al art. 8, din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2092/1991 privind metoda de producţie agricolă ecologică şi indicarea acesteia pe produsele agricole şi alimentare,

ξn temeiul Hotărβrii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

           văzβnd Referatul de aprobare al Direcţiei Generale Implementare Politici Agricole nr.  277057 din 7.03.2007,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite prezentul:

 

ORDIN

 

Art.1 (1) Se aprobă regulile privind ξnregistrarea operatorilor ξn agricultura ecologică care produc, procesează, importă din terţe ţări, depozitează sau distribuie produse ecologice ξn vederea comercializării ξn conformitate cu prevederile alin. (1), al art. 7 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Operatorii care produc, procesează, importă din terţe ţări, depozitează sau distribuie produse ecologice ξn vederea comercializării au următoarele obligaţii:

a) să ξşi ξnregistreze activitatea ξn fiecare an la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, ξn conformitate cu prevederile alin. (2), al art. 7 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2000;

b) să se supună controlului unui organism de inspecţie şi certificare aprobat, ξn conformitate cu prevederile alin. (1), al art. 7 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2000.

Art. 2 (1) Ξn fiecare an, pβnă la data de 1 iunie, operatorii au obligaţia de a-şi ξnregistra activitatea, la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, prin completarea fişelor de ξnregistrare prezentate ξn anexele nr.1-7, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Fişele de ξnregistrare, aprobate de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, sunt transmise ξn original operatorului care a solicitat ξnregistrarea.

(3) Ξn situaţia ξn care un producător administrează mai multe ferme, solicitantul va completa cβte un set de fişe de ξnregistrare pentru fiecare fermă/unitate ecologică.

(4) Ξn scopul verificării informaţiilor cuprinse ξn fişele de ξnregistrare, operatorul furnizează la cererea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi alte documente.

(5) Ξn situaţia ξn care fişele de ξnregistrare nu sunt complete sau conţin informaţii neclare, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va acorda operatorului o perioadă de 15 de zile pentru rectificarea acestora. Dacă fişele de inregistrare nu sunt remediate ξn termenul legal, procedura de ξnregistrare va fi anulată.
(6) Organismele de inspecţie şi certificare nu vor efectua prima inspecţie la ferma/unitatea ecologică dacă operatorul nu este ξnregistrat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

Ξn cazul ξn care operatorul ξncetează activitatea cu organismul de inspecţie şi certificare menţionat ξn fişa de ξnregistrare, acesta va informa Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale respectiv compartimentul de specialitate.

(8) Ξn fiecare an, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,  pune la dispoziţie celor interesaţi lista actualizată cuprinzβnd numele şi adresele operatorilor supuşi sistemului de inspecţie şi certificare.

Art.3  Prezentul ordin se publică ξn Monitorul Oficial al Romβniei, Partea I.

 

MINISTRU

 

DAN ŞTEFAN MOTREANU

 

ANEXA NR. 1

 

MINISTERUL AGRICULTURII,  PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcţia Generală ………………………………………………

FIŞĂ DE ΞNREGISTRARE

A PRODUCĂTORILOR ΞN AGRICULTURA ECOLOGICĂ

ANUL …………………

                           

                                SE APROBĂ,                                                              VIZAT,

        

         DIRECTOR GENERAL                                                       D.A.D.R

 

 

Nr.________din_______                                       Nr.__________din________

 

1) PRODUCĂTOR (Persoana fizică/juridică)…………………….………………………………….

Act de identificare……………………………………..………………………….……..…………….

Domiciliul/sediu: Localitate…………………….Judeţ…………...........Str……………………. ……

Nr ...........Tel………………………Fax…………………E-mail………………..................................

Nume şi prenume responsabil agricultură ecologică:.............................................................................

Localitatea de domiciliu:…………………… Judeţ…………… Str…..………………….Nr……..…

Tel……………………….Fax…………………….. ……E-mail……………………..………………

 

2) ANGAJAMENT. Solicit ξnregistrarea şi mă angajez să respect ansamblul dispoziţiilor naţionale şi comunitare privind metoda de producţie ecologică,  procesarea, comercializarea, depozitarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt:

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare

- Reglementarea Consiliului (CEE) nr. 2092/91 (consolidată) privind modul de producţie ecologică a produselor agricole şi prezentarea sa pe produsele agricole şi alimente

- Ordinul nr. 527/2003, al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, pentru aprobarea Regulilor privind sistemul de inspecţie şi certificare şi condiţiile de acreditare a organismelor de inspecţie şi certificare ξn agricultura ecologică

- Ordinul comun nr. 317/190/2006 privind modificarea si completarea anexei la ordinul  comun nr. 417/110/2002 al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice

 

3) ALEGEREA ORGANISMULUI DE INSPECTIE ŞI CERTIFICARE APROBAT *

Numele organismului de inspecţie şi certificare ales:…………………………………………………

Codul organismului: ………………………………………………………………………………......

 

4) PRODUCŢIA VEGETALĂ (se va completa cu datele din formularul  “Registrul parcelar”)

 SUPRAFAŢA TOTALĂ ΞN AGRICULTURA ECOLOGICĂ: …………………...……din care:

- suprafaţa certificată: …………………………….

 -suprafaţa ξn conversie:-anul 1…………………...

                                      -anul 2…………………....                                 

                                      -anul 3…………………....                                    

 

*numai organisme de inspecţie şi certificare aprobate de  MAPDR.

 

5) PRODUCŢIA ANIMALIERĂ

Nume producător: …………………………………………………………………………………..

PRODUCŢIA

        RASA /

SPECIA

 EFECTIVE

MOD DE PRODUCŢIE

Ecologic

Ξn

conversie

Conven-

ţional

Producţia de bovine

Vaci de lapte

 

 

 

 

 

Juninci rasă de lapte

 

 

 

 

 

Vaci gestante

 

 

 

 

 

Juninci gestante

 

 

 

 

 

Bovine mascule peste 2 ani

 

 

 

 

 

Bovine mascule intre 1-2 ani

 

 

 

 

 

Bovine mascule 6 luni-1 an

 

 

 

 

 

Viţei sub 6 luni

 

 

 

 

 

Producţia de ovine

Oi mame

 

 

 

 

 

Mioare

 

 

 

 

 

Berbeci

 

 

 

 

 

Alte ovine

 

 

 

 

 

Producţia caprine

Capre de lapte

 

 

 

 

 

Ţapi de reproducere

 

 

 

 

 

Alte capre

 

 

 

 

 

Producţia porcine

Scroafe de reproducere

 

 

 

 

 

Vieri

 

 

 

 

 

Purcei sugari

 

 

 

 

 

Alţi porci

 

 

 

 

 

Păsări

Găini outoare

 

 

 

 

 

Pui de carne

 

 

 

 

 

Raţe

 

 

 

 

 

Bibilici

 

 

 

 

 

Curcani

 

 

 

 

 

Ecvine

Cai şi iepe

 

 

 

 

 

Alte ecvine

 

 

 

 

 

Apicultură

Nr. stupi

 

 

 

 

 

Nr. familii de albine

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:                                                                                    Semnătura:


ANEXA NR. 2

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcţia Generală ………………………………………………

 

REGISTRUL PARCELAR - ANUL …………..

Nr. parcela

cadastrală

Denumirea parcelei

Suprafaţa cadastrală

Suprafaţa agricolă exploatată*

Suprafaţa ξn agricultură convenţională

Suprafaţa ξn agricultura ecologică

Cultura

Suprafaţa

din care:

Conversie anul I

Conversie anul II

Conversie anul III

Certificat ecologic

 

 

Ha

m2

Ha

ha

 

ha

ha

ha

ha

ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ξn cazul ξn care nu se exploatează ξn totalitate parcela cadastrală, indicaţi suprafaţa exploatată.


ANEXA NR. 3

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcţia Generală ………………………………………………

 

FIŞĂ DE ΞNREGISTRARE

A PROCESATORILOR ΞN AGRICULTURA ECOLOGICĂ

ANUL …………..

(operaţii de condiţionare şi/sau de transformare a produselor agricole)

 

 

   SE APROBĂ,                                                                  VIZAT,

 

                       DIRECTOR GENERAL ,                                                     D.A.D.R

 

 

 

 

Nr.________din_______                                             Nr.________din_______

 

1) PROCESATOR (Persoana fizică/juridică)…………………….………………………………..

Act de identificare……………………………………..……………………………………………..

Domiciliul/sediu: Localitate…………………….Judeţ…………...........Str…………………………

Nr ...........Tel………………………Fax…………………E-mail………………................................

Nume şi prenume responsabil agricultură ecologică:...........................................................................

Localitatea de domiciliu:…………………… Judeţ…………… Str…..……………………Nr…….

Tel……………………….Fax…………………….. ……E-mail……………………………………

 

2) ANGAJAMENT. Solicit ξnregistrarea şi mă angajez să respect ansamblul dispoziţiilor naţionale şi comunitare privind metoda de producţie ecologică,  procesarea, comercializarea, depozitarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt:

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

- Reglementarea Consiliului (CEE) nr. 2092/91 (consolidată) privind modul de producţie ecologică a produselor agricole şi prezentarea sa pe produsele agricole şi alimente

- Ordinul nr. 527/2003, al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, pentru aprobarea Regulilor privind sistemul de inspecţie şi certificare şi condiţiile de acreditare a organismelor de inspecţie şi certificare ξn agricultura ecologică

- Ordinul comun nr. 317/190/2006 privind modificarea şi completarea anexei la ordinul  comun nr. 417/110/2002 al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice

 

3) ALEGEREA ORGANISMULUI DE INSPECTIE ŞI CERTIFICARE APROBAT *

Numele organismului de inspecţie şi certificare ales:………………………………………………

Codul organismului: ……………………………………………………………………………......

 

*numai organisme de inspecţie si certificare aprobate de  MAPDR.

 

4) Specificarea locurilor de transformare şi/sau de condiţionare şi/sau de depozitare şi natura operaţiilor şi a produselor, prin precizarea locului de procesare.

 

Numele procesatorului: …………………………………………………………………………….

 

 

Produs

finit*

Loc de

transformare

Cantitate estimată ξn 2007

(kg sau litri)

Natura operaţiilor**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   Produsul care iese din unitatea de procesare (ex: pβine, brβnza de oaie, făină de grβu)

** Operaţii privind:    - condiţionarea fără transformare (se va nota cu CFT)

- transformarea cu condiţionare (se va nota cu TCC)

                             - transformarea fără condiţionare (se va nota cu TFC)

 

Data                                                                                         Semnătura


ANEXA NR. 4

 

MINISTERUL AGRICULTURII,  PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcţia Generală ………………………………………………

 

 

FIŞĂ DE ΞNREGISTRARE

A IMPORTATORILOR DE PRODUSE ECOLOGICE

(IMPORTATE DIN TERŢE TĂRI ΞN UE)

ANUL ……………..

                    

 

                               SE APROBĂ,                                                              VIZAT,

                                DIRECTOR GENERAL,                                                      D.A.D.R,

              

                        Nr._________din_______                                     Nr._________din_______                                        

 

1) IMPORTATOR ……………….………....……………………………………….........

Certificat de ξnmatriculare Registrul Comerţului..…………………………………………

Cod fiscal………………....Sediul..…………. …………………………………………….

Banca…………………...….Cont………………………………………………………….

Tel………………………Fax…….…………… E-mail…..……………………………….

Reprezentat legal prin…………...………………ξn calitate de…………………………….

 

2) ANGAJAMENT. Solicit ξnregistrarea şi mă angajez să respect ansamblul dispoziţiilor naţionale şi comunitare privind metoda de producţie ecologică,  procesarea, comercializarea, depozitarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt:

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare

- Reglementarea Consiliului (CEE) nr. 2092/91 (consolidată) privind modul de producţie ecologică a produselor agricole şi prezentarea sa pe produsele agricole şi alimente

- Ordinul nr. 527/2003, al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, pentru aprobarea Regulilor privind sistemul de inspecţie şi certificare şi condiţiile de acreditare a organismelor de inspecţie şi certificare ξn agricultura ecologică

- Ordinul comun nr. 317/190/2006 privind modificarea si completarea anexei la ordinul  comun nr. 417/110/2002 al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice

 

3) ALEGEREA ORGANISMULUI DE INSPECTIE ŞI CERTIFICARE APROBAT *

Numele organismului de inspecţie şi certificare ales:………………………………………

Codul organismului: ……………………………………………………………………......

 

*numai organisme de inspecţie si certificare aprobate de  MAPDR.

 

4) Localizarea ţării de origine a produselor importate şi natura produselor, cu precizarea locurilor de depozitare

 

Nume importator: ………………………………………………………………………...

 

 

Produsul

 Codul

 produsuluiΉ

Ţara de origine

 Locurile de depozitare

(ţară şi oraş)

Volumul importat ξn:

(kg/litri/buc)

Anul anterior²

 

Anul in curs³

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ή codul corespunzător produsului importat din lista prezentă ξn Anexa nr.5

  ² producţia importată ξn anul anterior 

  ³ producţia importată ξn anul ξn curs (estimare)  

 

Data                                                                                          Semnătura

 

 

 

ANEXA NR. 5

LISTA PRODUSELOR ŞI CODUL DE IDENTIFICARE

Produse

Tipul de producţie

Codul

produsului

 

Produse neprocesate provenite din producţia vegetală

Cereale şi plante industriale (ex: oleaginoase, leguminoase proteice, plante furajere, etc.)

 

01

Legume

02

Fructe şi plante destinate preparării băuturilor

03

Plante aromatice, medicinale şi derivate

04

Citrice

05

Ciuperci

06

Produse neprocesate provenite din producţia animalieră

Miere

07

Ouă

08

Carne de măcelărie (neprelucrată)

09

Pasări de curte

10

Alte produse neprocesate provenite din creşterea animalelor

11

Produse procesate pe bază de carne (mezeluri, conserve)

12

Produse din lapte

13

Produse pe bază de legume şi fructe

Produse pe bază de cartofi

14

Suc de fructe şi legume

15

Fructe uscate

16

Alte preparate şi conserve pe bază de fructe, inclusiv 04 şi 05

17

Preparate si conserve pe bază de legume, inclusiv 04 şi 05

18

Produse pe bază de uleiuri

Uleiuri nerafinate şi şroturi

19

Uleiuri rafinate şi produse asociate

20

Produse din acvacultură

21

Făinuri, cereale procesate şi produse cu amidon

Produse obţinute din seminţe  (orez, făină, griş, fulgi de cereale)

22

Produse cu amidon (ulei de porumb şi tapioca, etc.)

23

Furaje pentru animale

24

Produse alimentare diverse

 

 

 

 

 

 

 

 

Pβine şi produse de patiserie proaspete (inclusiv pβine congelată)

25

Pesmeţi, biscuiţi şi produse de patiserie conservate

26

Zaharuri

27

Ciocolată şi dulceţuri

28

Paste alimentare

29

Cafea

30

Ceai

31

Cacao

32

Infuzii de plante

33

Ierburi aromatice, condimente, etc.

34

Produse alimentare dietetice şi destinate copiilor

35

Băuturi (cu excepţia sucului de fructe)

36

Uleiuri esenţiale

37

Altele

38

 

ANEXA NR. 6

 

MINISTERUL AGRICULTURII,  PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcţia Generală ………………………………………………

 

FIŞĂ DE ΞNREGISTRARE

A EXPORTATORILOR DE PRODUSE ECOLOGICE

ANUL …………..

 

                              

                                SE APROBĂ,                                                          VIZAT,

                                DIRECTOR GENERAL                                                   D.A.D.R

 

Nr._________din_______                                     Nr._________din_______                                       

 

1) EXPORTATOR……………………………………………..…...................................

Certificat de ξnmatriculare Registrul Comerţului……………….…………………………

Cod fiscal………………...Sediul.…………. …………………………………………….

Banca…………………….Cont……………………..…………………………………….

Tel………………………Fax………………… E-mail…..……………………………….

Reprezentat legal prin…………………………ξn calitate de…..………………………….

 

2) ANGAJAMENT. Solicit ξnregistrarea şi mă angajez să respect ansamblul dispoziţiilor naţionale şi comunitare privind metoda de producţie ecologică,  procesarea, comercializarea, depozitarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt:

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare

- Reglementarea Consiliului (CEE) nr. 2092/91 (consolidată) privind modul de producţie ecologică a produselor agricole şi prezentarea sa pe produsele agricole şi alimente

- Ordinul nr. 527/2003, al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, pentru aprobarea Regulilor privind sistemul de inspecţie şi certificare şi condiţiile de acreditare a organismelor de inspecţie şi certificare ξn agricultura ecologică

- Ordinul comun nr. 317/190/2006 privind modificarea si completarea anexei la ordinul  comun nr. 417/110/2002 al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice

 

3) ALEGEREA ORGANISMULUI DE INSPECTIE ŞI CERTIFICARE APROBAT*

Numele organismului de inspecţie şi certificare ales:………………………………………

Codul organismului: ……………………………………………………………………......

 

*numai organisme de inspecţie si certificare aprobate de  MAPDR.

 

4) Localizarea unităţii  de origine a produselor exportate şi natura produselor, cu precizarea destinaţiei exportului

 

Nume exportator: …………………………………………………………………..

 

 

Produsul

 

Volumul exportat estimat

(kg/litri/buc)

 

Unitatea de unde se face exportul

Tara de destinaţie a exportului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data                                                                                          Semnătura

 

 

 

ANEXA NR. 7

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcţia Generală ………………………………………………

 

FIŞĂ DE ΞNREGISTRARE

A COMERCIANŢILOR  DE PRODUSE ECOLOGICE

ANUL …………..

 

                       SE APROBĂ,                                                                     VIZAT,

                     DIRECTOR GENERAL                                                              D.A.D.R

                         

Nr.__________din_______                               Nr.__________din________                                       

 

1) Comerciant …………………….………………………….……………………...........

Certificat de ξnmatriculare Registrul Comerţului..…………………………………………

Cod fiscal………………...Sediul.…………. ……………………………………………..

Banca…………………….Cont………………………………………………….………...

Tel………………………..Fax………………… E-mail…………………..………………

Reprezentat legal prin…………………………ξn calitate de…………………….………..

 

2) ANGAJAMENT. Solicit ξnregistrarea şi mă angajez să respect ansamblul dispoziţiilor naţionale şi comunitare privind metoda de producţie ecologică,  procesarea, comercializarea, depozitarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt:

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare

- Reglementarea Consiliului (CEE) nr. 2092/91 (consolidată) privind modul de producţie ecologică a produselor agricole şi prezentarea sa pe produsele agricole şi alimente

- Ordinul nr. 527/2003, al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, pentru aprobarea Regulilor privind sistemul de inspecţie şi certificare şi condiţiile de acreditare a organismelor de inspecţie şi certificare ξn agricultura ecologică

- Ordinul comun nr. 317/190/2006 privind modificarea si completarea anexei la ordinul  comun nr. 417/110/2002 al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice

 

3) ALEGEREA ORGANISMULUI DE INSPECTIE ŞI CERTIFICARE APROBAT *

Numele organismului de inspecţie şi certificare ales:………………………………………

Codul organismului: ……………………………………………………………………......

 

*numai organisme de inspecţie şi certificare aprobate de  MAPDR.

 

Nume comerciant: ………………………………………………………………………

 

Produsul

 

Volumul  estimat

comercializat

(kg/litri/buc)

 

Locurile de depozitare

 

 

Destinaţia produselor

(consumator/unităţi comercializare /

unităţi procesare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Data                                                                                          Semnătura