ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Date de contact ISF
Organizarea ISF
Controlul calitatii si laboratorul desemnat
Baza legala
Ingrasamintele cu marcaj "CE FERTILIZER"
Organigrama ISF
Organisme de control judetene
Programul sectorial de supraveghere a pietei

 

Inspectii si control >>Inspectia pt controlul fertilizantilor
Ultima actualizare: 2011-07-25

INSPECŢIA DE STAT ÎN DOMENIUL FERTILIZANŢILOR (ISF) - informatii generale

Activitatea inspecţiei (ISF) asigură implementarea atât a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2003/2003 privind circulaţia  îngrăşămintelor chimice, dar şi a legislaţiei naţionale în domeniu.

Este de notorietate faptul că progresele spectaculoase realizate în producţia vegetală în ultimele decenii, în special în ţările dezvoltate, s-a datorat în bună măsură folosirii îngrăşămintelor.

Situaţia existentă a îngrăşămintelor la nivelul anului 2010

In momentul de fata in Romania se consuma mai putin ingrasamant substanta activa la hectar, de cat este nevoie pentru obtinerea unor productii care sa aduca si profit.In tara noastra pretul ingrasamintelor creste pe zi ce trece din cauza costului ridicat al principalei materii prime si anume gazul metan. Industria romanesca produce ingrasaminte chimice, chiar in cantitati foarte mari, dar apoape totul se exporta. Agricultorii romani sunt nevoiti sa cumpere ingrasaminte din import, este un paradox, se produce dar nu se poate cumpara.

Consumul de îngrăşăminte se situează mult sub necesar, faţă de consumul european, astfel încât se impune creşterea cantităţii de îngrăşăminte la hectar până la un nivel optim, care să asigure obţinerea unor producţii agricole eficiente şi nepoluante.
Dezvoltarea lucrărilor cu rol de conservare a solului, cele privind modernizarea şi eficientizarea sistemelor de irigaţie, precum şi organizarea teritoriului duc la creşterea coeficientului de valorificare a îngrăşămintelor.

Extinderea culturilor leguminoase ca sursă de furaje, de proteină pentru animale, dar şi ca sursă de azot gratuit fixat biologic în soluri, precum şi reciclarea tuturor materiilor organice a dus la îmbunătăţirea fertilităţii solului.

Planul Sectorial de supraveghere a pietei, pt ingrasaminte

Anexa nr.1

Nr. crt.

Autoritatea de supraveghere a pietei

Domeniul de competenta

Directiva

Date de contact

1.

Inspecţia de stat pentru controlul tehnic vitivinicol, producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor, agricultura ecologică, OMG şi fertilizanţi, industria alimentară, zootehnie, clasificare carcase, licenţiere şi autorizare depozite şi inspecţia naţională pentru calitatea seminţelor

Ingrasaminte chimice

Regulamentul  (CE)2003/2003

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din Romania
Bucuresti, B-dul Carol I, nr.23, sect.3, www.madr.ro
e-mail: fertilizanti@madr.ro

Anexa nr.2
PROGRAMUL SETORIAL DE SUPRAVEGHERE A PIETEI

Statul Membru: ROMÂNIA
Autoritatea de supraveghere a pieţei: Inspecţia de stat pentru controlul tehnic vitivinicol, producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor, agricultura ecologică, OMG şi fertilizanţi, industria alimentară, zootehnie, clasificare carcase, licenţiere şi autorizare depozite şi inspecţia naţională pentru calitatea seminţelor
Persoana responsabilă pentru Planul Sectorial de Supraveghere a Pieţei: Duţă Maria
e-mail:fertilizanti@madr.ro

Planificare pentru: 2011

Nr. crt.

Legislatia europeana aplicabila

Legislatia nationala care transpune legislatia europeana aplicabila

Sector

Descrierea produsului sau categoriei

Codul vamal al produsului

Tipul de monitorizare

Motivatia monitorizarii

Perioada

Dezvoltarea

Rezultate si initiative viitoare

 

Regulamentul  (EC)2003/2003 cu completările şi modificările ulterioare

HG nr. 1261/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea R (CE) nr. 2.003/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrăşămintele

Ordinul nr.6/2004 cu modificările şi completările ulterioare. Actul normativ a  primit avizul favorabil al Comisiei Europene.

Legea 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrăşăminte si al îngrăşămintelor. Actul normativ a  primit avizul favorabil al Comisiei Europene.

Inspecţia de stat pentru fertilizanţi

Îngraşăminte chimice

Cod TARIC 31.02-31.05

Controale efectuate prin sondaj la operatorii economici care produc, depozitează şi comercializează îngrăşămintele chimice.
Pentru îngrăşaminte comercializate şi cele aflate pe stoc, se verifica:
- marcajul (CE FERTILIZER sau RO INGRASAMANT) al ambalajelor si a documentelor de însoţire;
- documente de: provenienţă (avize de însoţire a mărfii, facturi fiscale), de certificare a calităţii (declaraţii de conformitate) şi dovada privind efectuarea testului la detonabilitate la azotatul de amoniu;
- modul de ambalare şi depozitare a îngrăşămintelor.
Prelevarea de probe din toate îngrasamintele care circula (de la producători, distribuitori, comercianţi, etc) pe piata, în vederea stabilirii conformităţii.

Conform planului anual de inspecţii stabilit.
Sesizări.
Rezultatele testelor de laborator.
Repetarea controlui (dacă este cazul);
Repetarea analizelor (daca este cazul).

Tot anul

iniţiativa naţională;  acţiuni  comune; cooperare cu alte state membre şi / sau părţi interesate

Campanii naţionale de informare a publicului (internet, mass-media, etc).
Elaborarea unor indicatori, de imbunatatire a procedurilor de supraveghere, Îmbunătăţirea cooperării (la nivelul UE, cu părţile interesate, etc). Creşterea gradului de conştientizare la nivel vamal.

 

ENGLISH

Annex. 1

No.

Market surveillance authority

Field of competence

Directive

Contact

1.

State Inspection for roadworthiness wine production and use of vegetables and fruits, organic farming, GMOs and fertilizers, food, livestock, carcass grading, licensing and permit deposits and national seed quality inspection

Chemical fertilizers

Regulation  (EC) 2003/2003

Ministry of Agriculture and Rural Development in Romania
Bucharest, boulevard Carol I, no. 23, district.3, www.madr.ro
e-mail: fertilizanti@madr.ro

Annex 2
SECTORIAL NATIONAL MARKET SURVEILLANCE PROGRAMME (SECTORAL NMSP)

Member State: Romania
Surveillance Authority: Department State Inspection for roadworthiness wine, production and  use vegetables and fruit, organic farming, GMOs and fertilizers, food, livestock, carcass grading, licensing and permit deposits and national seed quality inspection
Person responsible for the Sectoral NMSP: Maria DUTA
e-mail address:fertilizanti@madr.ro

Planning for: 2011

No.

European legislation applicable

National legislation transposing  the European legislation applicable

Sector

Description product or category

Customs Code of the product

Type of monitoring

Monitoring motivation

Period

Development

Results and further initiatives

1.

Regulation  (EC) 2003/2003 as supplemented and amended

Government Decision no. 1261/2007 laying down measures for the implementation of R (EC) no. 2003/2003 the European Parliament and the Council of 13 October 2003 relating to fertilizers.

Order no. 6/2004 amended and supplemented.
The normative act of receiving a favorable opinion of the European Commission.

Law 232/2010  on the import of fertilizers and samples
fertilizers.
The normative act of receiving a favorable opinion of the European Commission.

State Inspectorate for fertilizer

Chemical fertilizer

Taric Code 3102-3105

Checks carried out at the operators producing, storing and selling chemical fertilizer.
For fertilizer and sold on stock, check:
- Mark (EC or RO FERTILIZER) of the packaging and accompanying documents;
- documents origin (Opinions slips invoices), quality certification (declaration of compliance) and proof of testing for resistance to detonability ammonium nitrate;
- the packaging and storage of fertilizers.
Sampling of alla fertilizer that run (from producers, traders, etc.) on the market for compliance.

According to the annual plan of inspections determined.
Complaints.
Results of laboratorz tests.
Repeat control (if applicable);
Repeated tests (if applicable).

All year

National initiative, joint action, cooperation with other Member States and/ or stakeholders

National public information campaigns (internet, media, etc.).
Develop indicators to improve monitoring processes, improved cooperation (EU, stakeholders, etc.).
Raising awarensess at customs.

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale