ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Date de contact
Organizarea activitatii de inspectie in domeniul zootehnic
Organigrama insp. in zootehnie
Legislatia comunitara
Legislatia nationala

 

Inspectii si control >>Inspectia in domeniul zootehnic >>Legislatia nationala
Ultima actualizare: 2011-08-12

LEGISLATIE NATIONALA

 1. Planul Naţional de Control pentru România, pentru perioada 2011-2013, cap. 3.1.2. – Responsabilităţile Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cap. 4 – organizarea şi managementul controalelor realizate de către autorităţile competente, cap. 8 – Sistemul de control pentru nutriţia animalelor 2011-2013, elaborat în baza Regulamentului (CE) nr. 882/2004;

2.  Legea zootehniei nr. 72/2002 şi Normele metodologice de aplicare, aprobate prin HG nr. 940/2002;

3.  Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 541/2009 pentru modificarea şi completarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung, aprobată prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi ministrului administraţiei publice nr. 226/2003;

4. Ordinul comun al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi ministrului administraţiei publice nr. 226/235/2003;

 5.  Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 682/2006 privind aprobarea Grilei de parametri pentru negocierea preţului de livrare al laptelui de vacă materie primă, stabilită de reprezentanţii producătorilor şi ai cumpărătorilor;

6. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu modificările şi completările ulterioare;

7.  Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 246/2005;

8. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune
de bunuri proprietate publică  aprobată, cu modificări, prin HG nr. 22/2007;

9.  Normele metodologice de aplicare a OUG nr 54/2006 privind regimul contractelor  de concesiune de bunuri proprietate publică aprobate prin HG nr. 168/2007;

10. Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.118/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţilor naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zonele defavorizate;

11.  Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţilor naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zonele defavorizate;

12.  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007 aprobată prin Legea nr. 139/2007;

13.  Ordonanţa de Guvern nr. 16/2009 privind modificarea OUG nr. 125/2006;

14.  Ordinul nr. 704/2007 privind stabilirea modului de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal;

15.  HG nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea HG nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţio
onarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia;

16.  HG nr. 838/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor;

17.  HG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;

18.  OG nr. 14/2010 privind măsurile financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare;

19.  HG nr. 39/2009 pentru acordarea încrederii Guvernului, cap. 15, secţiunea II;

20.  OUG nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2007, cu completările ulterioare;

21.  Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi complementările ulterioare;

22.  Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;

23.  Legea nr. 82/1991 a contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare

24. Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi pasiv ale Legii nr. 82/1991 a contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare;

25.  Legea nr. 188/1999 a funcţionarului public cu modificările şi completările ulterioare;

26.  OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

27.  Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

28.  Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997;

29.  Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi al justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente;

30.  HG nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor de stabilire a drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlului de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor;

31.  Legea nr. 1832/2005 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 890/2005;

32.  Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

33.  Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice – Gheorghe Ionescu Şişeşti - şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare;

34.  Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduită al funcţionarilor publici, republicată;

35. Ordinul nr. 218/2010 privind aprobarea Normelor tehnice pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie de stat în zootehnie, modelului legitimaţiei, al ştampilei şi al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele zootehnice;

36.  OUG nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar intern;

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale