ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
SAPARD
PNDR
PNS
Legislatie
Baza de date (SAPARD)
Dictionar
Contactati acest departament
Anunturi Masura 111
Anunturi Masura 511
Grupurile si organizatiile de producatori recunoscute
Atributii DGDR AM PNDR
Programare 2014-2020

 

Dezvoltare Rurala >>Atributii DGDR AM PNDR
Ultima actualizare: 2011-11-04

DIRECŢIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ
Autoritate de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - PNDR

Art. 114. (1) Direcţia Generală Dezvoltare Rurală - Autoritate de Management pentru PNDR are ca atribuţii principale elaborarea strategiilor şi politicilor specifice în domeniul dezvoltării rurale şi îndeplineşte funcţiile de Autoritate de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi Autoritate de Management pentru Programul SAPARD.

(2) Direcţia generală dezvoltare rurală – Autoritate de Management pentru PNDR are în structura sa următoarele direcţii:

a) Direcţia strategii, politici şi programe de dezvoltare rurală
b) Serviciul asistenţă tehnică şi achiziţii publice
c) Direcţia coordonare, evaluare, raportare
d) Compartimente de dezvoltare rurală judeţene

(3) Activitatea direcţiei generale este coordonată de către directorul general, în subordinea căruia se află un director general adjunct.

(4). Direcţia Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru PNDR are în structura sa compartimente de dezvoltare rurală judeţene.

Art. 115. – (1) Direcţia Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru PNDR îndeplineşte funcţiile de:
a) Autoritate de Management pentru Programul SAPARD;
b) Autoritate de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.

(2) Direcţia Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru PNDR reprezintă MADR în cadrul Asociaţiei Europene a Zonelor de Munte - EUROMONTANA.

(3) Principalele atribuţii ale Direcţiei Generale Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru PNDR sunt:
a) coordonează şi urmăreşte în domeniul său de activitate, aplicarea programului Guvernului, realizarea prevederilor legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, ordinelor ministrului şi a altor reglementări care privesc dezvoltarea rurală;

b) elaborează propuneri pentru amendarea periodică, în funcţie de rezultate, a Programului Guvernului pentru dezvoltare rurală;

c) elaborează strategii şi politici specifice în domeniul dezvoltării rurale, împreună cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale;

d) elaborează acte normative (legi, ordonanţe, hotărâri de Guvern) în domeniul dezvoltării rurale pe care le supune conducerii ministerului şi Guvernului spre aprobare;

e) elaborează şi modifică Planul Naţional Strategic şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, în conformitate cu cerinţele legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniu şi pe baza propunerilor de modificare venite din partea partenerilor consultativi şi totodată, susţine propunerile de amendare la Comisia Europeană;

f) coordonează activitatea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit privind implementarea măsurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, conform funcţiilor delegate acestei structuri prin Acordul cadru de delegare;

g) asigură managementul asistenţei financiare acordate din fondurile comunitare pentru dezvoltare rurală, respectiv din bugetul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);

h) asigură elaborarea şi fundamentarea propunerilor de buget naţional pentru dezvoltare rurală;

i) elaborează şi susţine la organismele finanţatoare (Uniunea Europeană, Banca Mondială, FAO, BIRD, BERD, etc.) programe de dezvoltare rurală la nivel local, regional şi naţional;

j) asigură implementarea tehnică a programelor pentru dezvoltare rurală finanţate prin Phare, Banca Mondială, FAO, PNUD, FEADR, etc.;

k) dezvoltă şi promovează parteneriate la nivel naţional, regional şi local, inclusiv parteneriatul public-privat în domeniul dezvoltării rurale;

l) asigură implementarea axei LEADER şi a reţelei de dezvoltare rurală;

m) colaborează cu toate structurile administrative, profesionale, interministeriale în vederea permanentei îmbunătăţiri a cadrului legislativ şi organizatoric general de dezvoltare rurală şi pentru elaborarea Planului Naţional Strategic şi a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală;

n) asigură coordonarea, monitorizarea, raportarea şi evaluarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală;

o) asigură informarea publică a potenţialilor beneficiari cu privire la fişele tehnice ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurală şi la sprijinul acordat de Comunitatea Europeană prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, precum şi activitatea de relaţii publice pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;

p) coordonează managementul şi implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală conform Regulamentului Consiliului nr. 1698/2005;

q) îndeplineşte atribuţiile privind verificarea administrativă a calităţii implementării Programului Naţional de Dezvoltare Rurală pentru măsurile 111 „Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe”, 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenţă”, 142 „Înfiinţarea grupurilor de producători” şi 143 „Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori” din PNDR;

r) asigură implementarea tehnică a măsurilor 111 „Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe”, 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenţă”, 142 „Înfiinţarea grupurilor de producători”, 143 „Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori”, 511 „Asistenţă Tehnică”, a submăsurii 431.1 „Construcţie parteneriate public private”, respectiv fazele 1 şi 2, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală.

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale