ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Organigrama
Date de contact
Organisme de control judetene
Responsabili cu inspectiile in domeniul autorizarii si licentierii depozitelor

 

Inspectii si control >>Inspectia in domeniul autorizarii si licentierii depozitelor de cereale
Ultima actualizare: 2011-07-28

INSPECŢIA DE STAT ÎN DOMENIUL AUTORIZĂRII ŞI LICENŢIERII DEPOZITELOR DE CEREALE

Obiectivele Inspecţiei de stat în domeniul autorizării şi licenţierii depozitelor de cereale constau în verificarea şi controlul activităţii pe filiera cerealelor şi respectarea legislaţiei actuale în domeniu.

Inspecţia de stat în domeniul autorizării şi licenţierii depozitelor de cereale  funcţionează la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în cadrul Direcţiei de Inspecţii Agroalimentare, Compartimentul Inspecţia de stat în zootehnie, industrie alimentară, autorizarea şi licenţierea depozitelor, iar la nivel teritorial prin Direcţiile pentru Agricultură Judeţene (DAJ) şi a Municipiului Bucureşti, cu un numar de 63 inspectori în domeniul autorizării şi licenţierii depozitelor.

Inspecţia de stat în domeniul autorizării şi licenţierii depozitelor de la nivel central are următoarele atribuţii:

 • îndrumă şi coordonează tehnic şi metodologic activitatea compartimentelor de inspectii în domeniul autorizării şi licenţierii depozitelor de cereale din cadrul DAJ şi a Municipiului Bucureşti;
 • coordonează modul de verificare a respectării legislaţiei de către operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei, depozitării şi comercializării cerealelor şi produselor agricole;
 • coordonează modul de verificare a respectării condiţiilor minime care au stat la baza acordării autorizaţiilor şi licenţelor de depozit;
 •  întocmeşte baza de date a operatorilor economici în domeniul autorizarii şi licenţierii depozitelor de cereale;
 • coordonează modul de respectare a prevederilor art.14, lit.a) -c) din OUG nr. 12/2006, a OUG 141/2002 şi HG nr. 82/ 2003, cu completarile şi modificările ulterioare şi ale altor acte normative specifice, în vigoare;
 • centralizează lunar rezultatele controalelor efectuate, în domeniul licenţierii şi autorizarii depozitelor, de către inspectorii din cadrul DAJ şi a Municipiului Bucureşti;
 •  colaborează cu alte ministere sau instituţii cu atribuţii de control ( Garda Financiară, Inspectoratul General al Poliţiei Române), pentru respectarea legislaţiei naţionale în domeniu;
 •  verifică sesizările adresate conducerii ministerului de către persoane fizice sau juridice, referitoare la respectarea legislatiei în domeniul autorizării şi licenţierii depozitelor de cereale;
 • participă la elaborarea şi avizarea unor proiecte de acte normative în cuprinsul cărora sunt incluse prevederi referitoare la domeniul autorizării şi licenţierii depozitelor de cereale;
 • pe baza concluziilor rezultate din inspecţiile efectuate, întocmeşte rapoarte, note, informări cu privire la aspectele constatate şi urmăreşte modul de aplicare a măsurilor aprobate de conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a inspecţiilor efectuate;
 • efectuează rapoarte lunare sintetice privind activitatea de control desfăşurată în luna precedentă, pe care le prezintă conducerii Direcţiei de Inspecţii Agroalimentare, în a doua decadă a lunii în curs.

Inspectorii direcţiilor agricole judeţene şi ai Municipiului Bucureşti, nominalizaţi prin Ordinul MADR nr. 240/2010, precum şi persoanele împuternicite în acest scop de MADR în temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 12/2006, responsabili cu inspecţiile în domeniul autorizării şi licenţierii depozitelor, au următoarele atribuţii:

 • verifică modul în care se respectă reglementările în vigoare privind livrarea,  transportul, achiziţionarea şi depozitarea produselor cerealiere, conform OUG nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • verificarea deţinătorilor de spaţii de depozitare privind respectarea condiţiilor tehnice care au dus la acordarea autorizaţiilor de depozit pentru produsele agricole, stabilite prin Regulamentul privind autorizarea spaţiilor de depozitare aprobat prin Ordinul nr. 222/30.03.2006;
 • verificarea existenţei autorizaţiilor pentru spaţiile de depozitare a produselor agricole şi identificarea celor care funcţionează fără a avea spaţii de depozitare autorizate;
 • verificarea încrucişată la producătorii individuali şi la primării, a realităţii datelor înscrise în borderourile de achiziţie a cerealelor, în conformitate cu registrul agricol şi certificatul de producător;
 • verifică existenţa la partenerii de pe filiera cerealelor a echipamentelor şi/sau a serviciilor electronice pentru evidenţa, prelucrarea şi furnizarea datelor;  
 •  verificarea asigurării trasabilităţii cerealelor pe piaţă, prin monitorizarea mişcării stocurilor de cereale;
 • verificarea menţinerii condiţiilor tehnice care au stat la baza acordării licenţei de depozit, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr.82/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.141/2002;
 • verifică contractele de asigurare împotriva factorilor naturali şi de risc pentru depozitul licenţiat şi pentru seminţele de consum depozitate, aferente certificatelor de depozit eliberate;
 • constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în cazul încălcării prevederilor  Ordonanţei de Urgenţă nr. 12/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a  prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 82/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Toate acţiunile de inspecţie şi control vor fi evidenţiate prin întocmirea unui proces  verbal de control, în care vor fi cuprinse  distinct obiectul controlului, constatările făcute şi măsurile dispuse.

Reglementările legislative naţionale în domeniu

 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de   reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul MAPDR nr. 222/2006 pentru aprobarea Regulamentul privind autorizarea spaţiilor de depozitare pentru produsele agricole;
 • Ordinul MAPDR nr.1027/2006 privind aplicarea prevederilor art.3 din OUG nr.12/2006;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr.82/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.141/2002 privind reglementarea depozitării seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatelor de depozit şi pentru stabilirea contravenţiilor şi a modului de sancţionare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul MADR nr. 240/2010 privind împuternicirea persoanelor pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în H.G. nr.82/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.141/2002 privind reglementarea depozitării seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatelor de depozit şi pentru stabilirea contravenţiilor şi a modului de sancţionare a acestora.
            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale