ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Date de contact
Organizarea activitatii de inspectie in domeniul zootehnic
Organigrama insp. in zootehnie
Legislatia comunitara
Legislatia nationala

 

Inspectii si control >>Inspectia in domeniul zootehnic >>Organizarea activitatii de inspectie in domeniul zootehnic
Ultima actualizare: 2011-08-12

ORGANIZAREA ACTIVITATII DE INSPECTIE  IN DOMENIUL ZOOTEHNIC

Planul Naţional de Control pentru România, pentru perioada 2011-2013, elaborat pe baza Regulamentului (CE) nr. 882/2004 cu modificările şi completările ulterioare prevede:

a)  cap.3.1.2. – Responsabilităţile Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) în activitatea de control şi inspecţii tehnice privind respectarea legislaţiei comunitare şi naţionale, pe domenii de activitate;
b)  cap. 4. - Organizarea şi managementul controalelor realizate de către autorităţile competente;
c)  cap. 8. - Obiectivele de control ale Inspecţiei din Zootehnie.

Prin HG nr. 725/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale modificată şi completată prin HG nr. 6/2011 privind reorganizarea şi funcţionarea MADR, Inspecţia din Zootehnie face parte din Direcţia de Inspecţii Agroalimentare.

Structura organizatorică a Inspecţiei din Zootehnie cuprinde 1 post în cadrul Direcţiei de Inspecţii Agroalimentare cu rolul de coordonare a inspectorilor din structurile teritoriale, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu atribuţii şi responsabilităţi de inspecţii tehnice şi control în sectorul zootehnic.

Atribuţiile  si responsabilităţile inspectorilor din domeniul zootehnic, din structurile MADR sunt:

  •  accesul în unităţile care desfăşoară activitatea în domeniul zootehnic şi instituţiile subordonate sau în coordonarea MADR, în vederea verificării respectării legislaţiei naţionale, comunitare şi a acordurilor internaţionale la care România este parte, a ordinelor şi dispoziţiilor conducerii ministerului (art. 43, din Legea nr. 72/2002);
  • accesul la evidenţele tehnice şi contabile ale unităţilor zootehnice în vederea verificării corelaţiilor dintre datele scriptice, cu cele faptice şi cu cele raportate direcţiilor agricole judeţene şi a Municipiului Bucureşti (art. 5, alin. 2, din Normele metodologice de aplicare a Legii zootehniei nr. 72/2002);
  • verificarea desfăşurării activităţii de producţie, de către agenţii economici din domeniul zootehniei, pe bază de contracte comerciale valabile (datate, înregistrate la primării, ştampilate şi semnate), încheiate între producătorii şi beneficiarii producţiilor realizate (Ordinul MAPDR şi ministrului administraţiei şi internelor nr. 226/235/2003 modificat şi completat prin Ordinul 541/2009, cap. IV, pct. 2, lit. a) şi Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 682/2006, art. 4, alin. 5);
  • accesul pe pajişti şi pe terenurile cultivate cu plante pentru nutreţ sau cu cereale, componente ale furajelor combinate, în prezenţa proprietarilor, arendaşilor, concesionarilor, utilizatorilor sau împuterniciţilor legali ai acestora, în vederea constatării următoarelor aspecte:

-  utilizarea acestor suprafeţe în baza unor documente valabile, titlu de proprietate, contracte   de arendare sau contracte de concesionare (OM nr. 541, cap. IV, pct. 2, lit. a);
-  producerea, recoltarea, depozitarea, conservarea, prelucrarea şi valorificarea plantelor de nutreţ, conform tehnologiilor pentru fiecare etapă în parte;
-   respectării modului de administrare al pajiştilor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cuprinse în amenajamentele pastorale şi în planurile anuale de exploatare, a executării lucrărilor de protecţie şi ameliorare ale acestora;
- evaluării aproximative a producţei de masă verde, respectării normelor privind încărcătura de animale pe unitatea de suprafaţă, a duratei de păşunat, identificarea cauzelor scăderii suprafeţelor şi calităţii pajiştilor;
-  îndeplinirii, de către deţinătorii sau utilizatorii de pajişti a condiţiilor prevăzute în contracte;
-  cauzelor de deteriorare a pajiştilor, stabilirea vinovaţilor şi sancţionarea lor.

  • accesul la suprafeţele amenajate pentru piscicultură, la evidenţele tehnice şi contabile ale acestora în vederea prevenirii şi sancţionării utilizării lor în alte scopuri decât creşterea peştilor şi pentru verificarea raportării corecte şi la timp a producţiilor realizate şi/sau procesate (art. 42, din Legea nr. 72/2002);
  •  monitorizarea activităţii agenţilor economici, din domeniul zootehniei, în ceea ce priveşte prevenirea şi limitarea pierderilor cauzate de evoluţia unor calamităţi naturale;
  •  accesul în spaţiile de procesare a laptelui, inclusiv în reţeaua de colectare a lui, la evidenţele tehnice şi contabile ale acestora în vederea verificării respectării prevederilor Grilei de parametri pentru negocierea preţului de livrare al laptelui de vacă materie primă, a celorlalte aspecte stabilite de reprezentanţii producătorilor şi ai procesatorilor (Ordinul 682/2006);
  •  verificarea, în sectorul zootehnic, a legalităţii, constituirii, reprezentării, organizării şi funcţionării asociaţiilor profesionale şi interprofesionale, afilierii acestora la organizaţiile de profil naţionale şi internaţionale, a respectării propriilor prevederi din statutul în baza căruia au fost recunoscute;
  •  verificarea respectării, de către crescătorii de animale, păsări, albine, viermi de mătase, iepuri de casă, animale de blană, a tehnologiilor de creştere şi exploatare, respectării reţetelor şi normelor de fabricaţie a furajelor pentru feiecare specie, rasă, vârstă, sex, categoriile de producţie şi nivelul producţiilor realizate (art. 14, din Legea nr. 72/2002;
  •  accesul în unităţi şi la evidenţele tehnice şi economice ale acestora în vederea verificării sesizărilor şi formulării răspunsurilor, către cei interesaţi, la eventualele încălcări ale legislaţiei în vigoare din domeniul zootehnic.
            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale