ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Date de contact
Organizarea activitatii de inspectie
Organigrama
Atributiile si responsabilitatile inspectorilor din domeniul clasificarii carcaselor
Legislatie comunitara si nationala

 

Inspectii si control >>Inspectia in domeniul clasificării carcaselor de porcine, bovine și ovine >>Atributiile si responsabilitatile inspectorilor din domeniul clasificarii carcaselor
Ultima actualizare: 2011-08-12

ATRIBUTIILE ȘI RESPONSABILITATILE INSPECTORILOR DIN DOMENIUL CLASIFICARII CARCASELOR

a)controlează respectarea aplicării corecte a Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, conform legislaţiei în vigoare, şi aplică sancţiuni acolo unde constată încălcări ale acesteia;

b)exercită controlul tehnic pe toate fazele aplicării Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine şi aplică sancţiunile care se impun;

c)soluţionează contestaţiile referitoare la clasificarea carcaselor în altă zonă decât cea de care răspunde şi solicită, după caz, participarea unor reprezentanţi ai Serviciului de inspecţii tehnice în sectorul animal, clasificare carcase, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi ai Comisiei de clasificare;

d)efectuează obligatoriu prin sondaj un număr minimum de două inspecţii inopinate/trimestru/abator/specie, precum şi o inspecţie inopinată/trimestru/clasificator şi/sau agenţie de clasificare, în zona de inspecţie arondată. Numărul de inspecţii, frecvenţa controalelor şi numărul carcaselor examinate se măresc în cazul în care inspectorul zonal constată abateri semnificative şi repetate de la prevederile legislaţiei pentru clasificarea carcaselor (depăşirea limitei de 20 % la diferenţele de prezentare pentru toate carcasele controlate pe perioada unui trimestru), inclusiv clasificări incorecte sau identificări neconforme, putând solicita şi participarea unor reprezentanţi ai Serviciului de inspecţii tehnice în sectorul animal, clasificare carcase, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi ai Comisiei de clasificare;

e)înlocuieşte în desfăşurarea activităţii de control pentru clasificarea carcaselor un alt inspector zonal pentru clasificare, dintr-o altă zonă, în caz de indisponibilitate temporară a acestuia;

f)păstrează confidenţialitatea informaţiilor obţinute în timpul inspecţiilor în domeniul clasificării carcaselor şi le comunică Serviciului de inspecţii tehnice în sectorul animal, clasificare carcase, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;

g)în abatoarele care sacrifică peste 200 de porci/săptămână, media anului precedent, inspectorii zonali verifică, la un control, cel puţin 40 de carcase, selectate aleatoriu, sau câte carcase sunt la faţa locului în momentul inspecţiei. Pentru realizarea unui procent mai mare de carcase clasficate controlate din numărul total de carcase clasificate, în abatoarele în care se clasifică mai mult de 50.000 de carcase/an, inspectorii zonali verifică, la un control, cel puţin 100 de carcase;

h)în abatoarele care sacrifică sub 200 porci/săptămână, media anului precedent, inspectorii zonali verifică, la un control, cel puţin 40 de carcase, selectate aleatoriu, sau câte carcase sunt la faţa locului în momentul inspecţiei;

i)în abatoarele care sacrifică peste 20 de bovine/săptămână, media anului precedent, inspectorii zonali verifică, la un control, cel puţin 40 de carcase, selectate aleatoriu, sau câte carcase sunt la faţa locului în momentul inspecţiei;

j)în abatoarele care sacrifică sub 20 de bovine/săptămână, media anului precedent, şi care solicită efectuarea clasificării, inspectorii zonali verifică, la un control, câte carcase sunt la faţa locului în momentul inspecţiei;

k)în abatoarele care sacrifică cel puţin 80 de ovine/săptămână, media anului precedent, inspectorii zonali efectuează cel puţin o inspecţie/trimestru şi verifică, la un control, cel puţin 40 de carcase, selectate aleatoriu, sau câte carcase sunt la faţa locului în momentul inspecţiei;

l)întocmesc rapoartele de inspecţie în urma inspecţiilor efectuate prin sondaj sau la cerere şi le transmit Serviciului de inspecţii tehnice în sectorul animal, clasificare carcase, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Comisiei de clasificare;

m)penalizează orice încălcare a prevederilor legislaţiei privind clasificarea carcaselor, precum şi falsificarea, utilizarea frauduloasă a ştampilelor şi a etichetelor sau clasificarea efectuată de persoane neautorizate;

n)evaluează de 3 ori, teoretic şi practic, nivelul de pregătire al persoanelor înscrise la cursurile de instruire pentru clasificarea carcaselor de bovine şi ovine organizate de Comisia de clasificare;

o)participă la evaluarea periodică a clasificatorilor deja atestaţi, care urmează cursuri de reinstruire, împreună cu reprezentanţi ai Serviciului de inspecţii tehnice în sectorul animal, clasificare carcase, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi ai Comisiei de clasificare;

p)verifică dacă echipamentele folosite la clasificarea carcaselor de porcine sunt cele autorizate, conform legislaţiei în vigoare, şi verifică afişarea de către abatoare a grilei de preţuri pentru specia porcine;

q)verifică exactitatea preţurilor raportate de abatoare clasificatorilor, pentru înscrierea acestora în rapoartele de clasificare, conform legislaţiei în vigoare, inclusiv dacă acestea sunt conforme documentelor de plată ale abatoarelor;

r)verifică respectarea de către abatoare, agenţii de clasificare şi clasificatori independenţi a obligaţiei de a păstra în arhiva proprie timp de 4 ani seturile de documente prevăzute de legislaţia în domeniul clasificării, inclusiv listingul complet al echipamentelor de clasificare pentru sondele optice, pe suport electronic, şi a formularelor cu măsurătorile înregistrate pentru metoda de clasificare ZP, pe suport de hârtie;

s)verifică concordanţa dintre datele de provenienţă a animalelor şi cele înscrise pe raportul de clasificare, inclusiv existenţa paşapoartelor de origine a bovinelor şi a tatuajului de lot la porcine;

ş)verifică respectarea obligaţiei agenţiilor de clasificare şi a clasificatorilor independenţi de a transmite săptămânal Comisiei de clasificare a carcaselor datele privind rezultatele clasificării şi preţurile, conform legislaţiei în vigoare;

t)verifică achitarea lunară a cotei procentuale, legal stabilită, din tariful de clasificare către Comisia de clasificare a carcaselor;

ţ)verifică respectarea angajamentului clasificatorilor angajaţi ai agenţiilor de clasificare sau al clasificatorilor independenţi privind asigurarea neutralităţii faţă de sectoarele implicate în clasificarea carcaselor şi sesizează Comisia de clasificare care propune Serviciului de inspecţii tehnice în sectorul animal, clasificare carcase, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale suspendarea sau retragerea autorizaţiei de clasificare, conform legislaţiei în vigoare;

u)colaborează cu Comisia de clasificare, primeşte săptămânal şi analizează datele statistice prelucrate de Comisia de clasificare, monitorizează permanent activitatea de clasificare a carcaselor din abatoare şi activitatea agenţiilor şi clasificatorilor independenţi din judeţele arondate zonei sale de inspecţie;

v)solicită date referitoare la numărul de animale sacrificate şi clasificate în abatoare şi analizează aceste informaţii comparativ cu cele raportate în urma clasificării carcaselor, în baza de date a Comisiei de clasificare;

w)participă obligatoriu la cel puţin două exerciţii/an de standardizare a clasificării carcaselor de bovine, împreună cu reprezentanţi ai Serviciului de inspecţii tehnice în sectorul animal, clasificare carcase, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi ai Comisiei de clasificare;

x)organizează şi participă cel puţin o dată/an la un exerciţiu de standardizare a clasificării carcaselor cu clasificatorii de bovine care au încheiate contracte cu abatoarele din judeţele arondate zonei sale şi transmit rezultatele exerciţiilor de standardizare serviciului de inspecţii tehnice în sectorul animal, clasificare carcase, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Comisiei de clasificare. Dacă numărul clasificatorilor este mai mic de 5 într-o zonă, acţiunea poate fi organizată pentru două sau mai multe zone de inspecţie şi solicită participarea unor reprezentanţi ai Serviciului de inspecţii tehnice în sectorul animal, clasificare carcase, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi ai Comisiei de clasificare. Fiecare inspector zonal participă şi la exerciţiile de standardizare organizate de Comisia de clasificare, în abatoarele din judeţele arondate zonei;

y)participă la inspecţia comitetului comunitar de inspecţie şi la pregătirea acestor vizite;

z)îndeplineşte acţiunile prevăzute de tematica şi programul cadru de inspecţii clasificare carcase, pentru activitatea compartimentelor de inspecţie din cadrul direcţiilor judeţene pentru agricultură şi dezvoltare rurală, aprobate anual de ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, precum şi alte sarcini de serviciu în domeniul clasificării carcaselor primite din partea Serviciului de inspecţii tehnice în sectorul animal, clasificare carcase, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

Zona

Judeţele aferente zonei

Sediul zonei

Inspectorul împuternicit să răspundă de această zonă

I

Arad

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Arad

Oană Sorin

Timiş

Hunedoara

Caraş-Severin

II

Bihor

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bihor

Ursu Tudor

Sălaj

Cluj

Alba

III

Botoşani

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Iaşi

Mihăilă Iosif

Suceava

Iaşi

Vaslui

IV

Brăila

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Brăila

Găureanu Monica Esperance

Galaţi

Tulcea

Constanta

V

Braşov

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Braşov

Geantă Sorina

Mureş

Sibiu

Prahova

VI

Călăraşi

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Călăraşi

Petcu Ion Sorin

Ialomiţa

Buzău

Ilfov

Bucureşti

VII

Dâmboviţa

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Dâmboviţa

Davidoiu Edward

Argeş

Giurgiu

Teleorman

VIII

Gorj

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Gorj

Udrescu Ion

Dolj

Vâlcea

Mehedinţi

Olt

IX

Maramureş

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Maramureş

Cocârcă Dan Ioan

Bistriţa

Satu Mare

X

Neamţ

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Neamţ

Crăciun Vasile

Harghita

Covasna

Bacău

Vrancea

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale