ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Organigrama
Date de contact
Lista inspectorilor în domeniul de agricultura ecologică

 

Inspectii si control >>Inspectia in agricultura ecologica
Ultima actualizare: 2011-07-27

INSPECŢIA DE STAT ÎN DOMENIUL AGRICULTURII ECOLOGICE

Hotărârea nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, reglementează actuala structură de organizare a Direcției de Inspecții Agroalimentare în subordinea căreia se află Inspecția de Stat în domeniul agriculturii ecologice.

Principala atribuție a Inspecției de Stat în domeniul agriculturii ecologice o constituie controlul și supravegherea activității Organismelor de Inspecție și Certificare aprobate pe teritoriul României.

Obiectivele, principiile şi normele aplicabile producţiei ecologice sunt cuprinse în legislaţia comunitară şi naţională din acest domeniu. În conformitate cu prevederile legislative operatorii economici care produc, procesează, comercializează și/sau importă dintr-o țară terță produse agroalimentare certificate și/sau în conversie ecologice, trebuie să își supună activitatea unității/fermei de producție pe care o dețin sistemului de inspecție și certificare. . Pe durata întregului lanţ de obţinere a unui produs ecologic, operatorii trebuie să respecte permanent regulile stabilite în legislaţia comunitară şi naţională.

Inspecţia operatorilor şi certificarea produselor agroalimentare ecologice se fac în România de către organisme de inspecţie şi certificare, persoane juridice din sectorul public sau privat, acreditate pentru domeniul certificare produs de către organismul naţional de acreditare din România sau de alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană, semnatare ale acordului de recunoaştere multilaterală a acreditării europene, denumit în continuare acordul EA-MLA, şi aprobate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), pe baza criteriilor de independenţă, imparţialitate şi competenţă stabilite în Ordinul nr. 65/2010 pentru aprobarea Regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare şi de supraveghere a activităţii organismelor de control. Aprobarea de către MADR a organismelor de inspcţie şi certificare este precedată, în mod obligatoriu, de acreditarea acestora, în conformitate cu norma europeană EN ISO 45011:1998, emisă de un organism abilitat în acest scop.

În urma controalelor efectuate de organismele de inspecţie şi certificare, operatorii care au respectat regulile de producţie vor primi certificatul de produs ecologic şi îşi vor putea eticheta produsele cu menţiunea ,,ecologic”. Pe eticheta aplicată unui produs ecologic sunt obligatorii următoarele menţiuni: referire la producţia ecologică, siglele, numele şi codul organismului de inspecţie şi certificare care a efectuat inspecţia şi a eliberat certificatul de produs ecologic.

Inspecția de Stat în domeniul agriculturii ecologice funcționează la nivelul MADR în cadrul Direcției de Inspecții Agroalimentare, Compartimentul Inspecția de Stat OMG, fertilizanți și agricultură ecologică, iar la nivel teritorial prin serviciul de inspecții din Direcțiile pentru Agricultură Județene și a Municipiului București. .

Inspecția de Stat în domeniul agriculturii ecologice de la nivel central are următoarele atribuții:

a)   elaborează tematica  şi programul de inspecţii în domeniul agriculturii ecologice;
b) controlează și supravegheză activitatea organismelor de inspecţie şi certificare aprobate, prin evaluarea documentelor transmise de organismele de inspecție și certificare conform Ordinului 65/2010 și realizarea controlului pe teren la operatori conform tematicii aprobate anual;
c)  efectuează controale suplimentare în caz de constatare de neconformități de către inspectorii din teritoriu;
d)   întocmeşte rapoarte de evaluare care cuprind măsurile ameliorative, necesare a fi
întreprinse de organismele de inspecţie şi certificare pentru corectarea eventualelor neconformităţi identificate;
e)  stabilește eșantionul de operatori pentru realizarea controalelor de supraveghere de către inspectorii din DAJ și a Municipiului București;
f) organizează cursuri de pregătire și aplicații practice pe probleme de inspecție și certificare
g) efectuează auditul la sediile organismelor de inspecție și certificare;

Personalul din cadrul Direcțiile pentru Agricultură Județene și a Municipiului București responsabil cu inspecțiile în domeniul agriculturii ecologice are următoarele atribuții:

a) controlul și supravegherea activității organismelor de inspecție și certificare (OIC ) aprobate pentru desfășurarea activității pe teritoriul României prin verificarea operatorilor aflați sub contract cu OIC, în conformitate cu eșantionul stabilit pe baza inspecțiilor fizice anuale efectuate de către OIC şi transmis anual de către MADR
b) constatarea de neconformități și informarea autorității de coordonare (MADR);
c) efectuarea de rapoarte lunare sintetice, privind activitatea de control desfăşurată în luna precedentă, pe care o transmit Direcţiei de Inspecţii Agroalimentare, însoțite de copii ale proceselor verbale și ale formularelor de control întocmite în luna respectivă, în prima decadă a lunii după care s-au efectuat controalele;

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale