ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Organizarea inspectiei, obiective si atributii
Organigrama ISCIA
-- Important --
Legislatia specifica
Date de contact
Compartimente judetene la nivel teritorial

 

Inspectii si control >>Inspectia in industria alimentara >>Organizarea inspectiei, obiective si atributii
Ultima actualizare: 2013-03-07

ORGANIZAREA INSPECŢIEI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Inspecţia în industria alimentară - este sistemul de control oficial al alimentelor prin care se asigură verificarea respectării normelor tehnologice de procesare a produselor agroalimentare, la operatorii economici din industria alimentară, precum şi verificarea respectării normelor tehnice şi/ a caietului de sarcini, asigurându-se astfel că alimentele produse, destinate comercializării, prezintă siguranţă, sunt salubre şi apte pentru consum.
Prin Hotărârea de Guvern nr. 6/2013 se reglementează actuala structură de organizare a compartimentului inspecţia în industria alimentară.

Inspecţia în industria alimentară – sistemul pentru controlul oficial al alimentelor, este organizată la nivelul judeţelor, în cadrul Direcţiilor pentru Agricultura Judeţelor şi a Municipiului Bucureşti (DAJ), precum şi la nivelul MADR. Sistemul de control oficial al alimentelor, funcţionează cu 69 de inspectori la nivelul DAJ şi cu 2 inspectori la nivelul central (MADR), din cadrul Direcției Inspecții de Stat.

Inspectorii specializaţi din cadrul DAJ verifică, la operatorii economici din industria alimentară, modul cum se  respectă legislaţia în vigoare la obținerea produselor alimentare, asigurându-se astfel controlul tehnic oficial al alimentelor, conform competențelor stabilite prin legislația actuală. Totodată inspectorii verifică la operatorii economici din structurile de vânzare cu amănuntul, modul cum se respectă normele de afișare la comercializarea pâinii şi produselor de panificaţie, precum şi respectarea condiţiilor de marcare şi comercializare a ouălor. Inspectorii sunt abilitaţi să controleze şi să constate neconformitățile/infracţiunile, să aplice sancţiuni, prevăzute în actele normative în vigoare şi să preleveze probe de produse finite şi de materii prime sau auxiliare, necesare procesului de producţie, pentru efectuare de analize, în laboratorul autorizat al Institutului de Bioresurse Alimentare din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/alte laboratoare autorizate la nivel judeţean.

Inspecţia în industria alimentară colaborează cu organisme aflate în structura Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, colaborează cu autorităţile  de control din cadrul Comitetului Interministerial pentru supravegherea şi controlul oficial al alimentelor şi hranei pentru animale, înfiinţat conform H.G. nr.194/2006.

Sistemul pentru controlul oficial al alimentelor realizează inspecții la operatori economici din industria alimentară și în structurile de vânzare cu amănuntul conform: legislației naționale și comunitare în vigoare, a tematicilor de inspecții anuale și speciale, aprobate de conducerea MADR, precum și a Planului Național Unic de Control Integrat pentru România (PNC) revizuit și aprobat în martie 2013.

 Sistemul pentru controlul oficial al alimentelor efectuează controale planificate şi nominalizate în PNC 2011-2013, conform Regulamentului C.E. 882/2004 controlul oficial al alimentelor, precum şi în Profilul de Ţară, înregistrat la Comisia Europeană – Direcţia Generală pentru Sănătate şi Protecţia Consumatorilor (DG-SANCO) *7463/2007.

Anual ,,Sistemul de control oficial al alimentelor”- inspecția în industria alimentară,  prin ANSVSA, raportează la Comisia Europeană - DG-SANCO, realizarea PNC - cu privire la respectarea legislaţiei în vigoare, de către operatori economici din industria alimentară, respectiv capitolul compoziția și calitatea alimentelor.

ATRIBUŢII  ŞI OBIECTIVE

Implementarea în mod eficient şi nebirocratic a cerinţelor prevăzute în R CE 882/2004  cu referire la consumatori şi la operatorii din domeniile specifice şi cooperarea între autorităţile de control.

Obiectivele Inspecţiei în industria alimentară pentru controlul  respectării condiţiilor la fabricarea produselor alimentare vizează în anul 2013 implementarea şi respectarea tuturor actelor normative în vigoare, a Regulamentelor Europene, de către operatorii economici, - exigenţă maximă în respectarea normelor la producerea, transportul, depozitarea şi comercializarea produselor agroalimentare.

Monitorizarea conformităţii cu legislaţia în vigoare în domeniile siguranţei şi calităţii alimentelor, în ce privesc unităţile din domeniul alimentar, în mod adecvat si eficient;

În cursul verificărilor, inspectorii din cadrul compartimentului de inspecţii în industria alimentară, adopta o atitudine  compatibilă cu normele şi practicile profesionale, respectând confidenţialitatea profesională.

Activitatea de inspecţie la operatorii economici din industria alimentară, în anul 2013 se va desfăşura cu precădere la respectarea  normelor şi a legislaţiei în vigoare, conform atribuţiilor reieşite din Programul de inspecţii şi a tematicilor de control aprobate de conducerea M.A.D.R., defalcat pe luni şi care  constituie PROGRAM CADRU de inspecţii, pentru inspectorii din cadrul D.A.J. şi a Municipiului Bucureşti.

Atribuții ale compartimentului inspecții în industria alimentară din cadrul MADR

a) monitorizează şi actualizează permanent baza de date a operatorilor economici în domeniul industriei alimentare;
b) coordonează tehnic şi metodologic activitatea compartimentelor de inspecţii în domeniul industriei alimentare, din cadrul DAJ şi a municipiului Bucureşti;
c) coordonează activitatea inspectorilor şi modul de verificare a respectării legislaţiei privind compoziţia şi calitatea produselor alimentare de către toţi operatorii economici care desfăşoară activităţi în acest domeniu;
d) aplică sancţiuni când constată încălcări ale prevederilor legislaţiei în vigoare;
e) monitorizează permanent rezultatele inspecțiilor, efectuate în domeniul industriei alimentare, de catre inspectorii din cadrul DAJ şi a Municipiului Bucureşti;
f) colaborează cu alte ministere sau instituţii cu atribuţii de control și inspecții (ANSVSA, Garda Financiară, IGPR), pentru respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniu, precum și participă în grupul de lucru interministerial (HG 194/2006);
g) verifică sesizările adresate conducerii ministerului de către persoane fizice sau juridice, referitoare la respectarea legislatiei în domeniul industriei alimentare;
h) participă la elaborarea şi avizarea unor proiecte de acte normative în cuprinsul cărora sunt incluse prevederi referitoare la domeniul industriei alimentare;
i) întocmeşte rapoarte lunare, trimestriale şi anuale, note şi informări cu privire la aspectele constatate de inspectorii din teritoriu şi urmăreşte modul de aplicare a sancţiunilor;
j) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de actele normative în vigoare şi de conducerea ministerului.

Atribuţii specifice în cadrul inspecțiilor realizate la operatorii economici din industria alimentară

 Realizarea sarcinilor de control şi a obiectivelor propuse, în anul 2013, conform  Planului Naţional de Control Unic Integrat pentru România (PNC), elaborat în conformitate cu cerinţele Regulamentului Comunităţii Europene nr. 882/2004 prin:
- verificarea respectării compoziţiei şi a calităţii alimentelor fabricate, conform caietului de sarcini şi a normelor tehnice, cu privire la natura, conţinutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea, păstrarea produselor fabricate, elaborate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- verificarea respectării Regulamentului (CE) nr. 882/2004, privind controlul oficial al alimentelor şi a legislaţiei naţionale în domeniu: OUG nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor – republicată, aprobată şi modificată prin Legea nr. 57/2002.
verifică folosirea de sare iodată la fabricarea pâinii, produselor de panificaţie şi patiserie, conform normelor în vigoare (HG nr.1904/2006, HG nr. 568/2002);
-  verifică respectarea regimului de marcare, ambalare  şi comercializare a ouălor (HG 415/2004, Ordinul 461/2004);
- verifică respectarea Ordinului nr. 368/1160/212/2008 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor tradiţionale româneşti şi a  Regulamentul (CE) nr. 110/2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase.
Aplică sancţiuni când constată încălcări ale prevederilor legislaţiei în vigoare.

Inspecția în industria alimentară are atribuții precizate în O.U.G. nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor – republicată în 2008, aprobată şi modificată prin legea nr. 57/2002, conform art. 38, alin:
(2) Controlul alimentelor se realizează prin inspecţiile efectuate de către inspectorii de stat pentru controlul alimentelor stabilite la alin. (1), care au obligaţia să păstreze secretele de fabricaţie sau datele pe care le cunosc despre unităţile controlate.
(3) Inspecţia cuprinde verificarea materiilor prime, ingredientelor, auxiliarilor tehnologici şi a altor produse utilizate pentru prepararea şi producţia alimentelor, produselor semifabricate, produselor finite, metodelor de conservare, condiţiilor de amplasare şi de igienă a unităţilor în care alimentele sunt procesate, asigurarea apei potabile, verificarea mijloacelor de transport, a echipamentelor şi mijloacelor tehnologice utilizate în procesarea alimentelor, etichetarea, materialele utilizate în contact cu alimentele, mijloacele, procedurile şi materialele folosite pentru igienizarea unităţilor şi echipamentelor şi îndepărtarea reziduurilor.

Alte atribuții:
 
- Verificarea respectării regimului de marcare, ambalare şi comercializare a ouălor (HG.415/2004, Ordinul 461/2004);
- Verificarea respectării prevederilor art.11, din OUG nr. 12/2006;
-Verificarea respectării Ordinului nr.8/2013 privind recunoaşterea organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare şi de supraveghere a activităţii organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole ori alimentare ce au dobândit protecţia indicaţiilor geografice (I.G.P.), a denumirilor de origine (D.O.P.) şi specialităţilor tradiţionale garantate (S.T.G);
- Participă în grupul de lucru format, conform H.G. nr. 194 din 9 februarie 2006, pentru înfiinţarea Comitetului Interministerial, pentru supravegherea şi controlul oficial al alimentelor şi hranei pentru animale, coordonat de A.N.S.V.S.A şi conform Regulamentului 882/2004, controlul oficial al alimentelor, elaborează, revizuieşte şi completează Planul Naţional Unic de Control, Raportul anual către DG-SANCO şi Profilul de Ţara pentru Romania;
- Efectuează/centralizează rapoartele lunare sintetice privind activitatea de control desfăşurată în luna precedentă, pe care le prezintă conducerii Direcţiei Inspecţii de Stat, în a doua decadă a lunii în curs;
- Ţine sub strictă evidenţă dosarele rezultate în urma inspecţiilor efectuate şi răspunde direct pentru confidenţialitatea lor;
- Urmăreşte constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de actele normative în vigoare prin inspectorii DAJ, desemnaţi să efectueze activitatea de inspecţie în domeniul industriei alimentare;
- Participă la cursuri de pregătire profesională în domeniul de activitate şi efectuează instruirii în domeniul industriei alimentare cu inspectorii DAJ.

La nivel județean, inspectorii au următoarele atribuții:

a) identifică si actualizează permanent baza de date a operatorilor economici, care desfăşoară activități în domeniul industriei alimentare;
b) efectuează inspecţii la operatorii economici, conform programelor şi tematicilor de inspecţii primite de la MADR;
c) verifică modul de îndeplinire a prevederilor legislaţiei de către toţi operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul industriei alimentare, privind compoziţia şi calitatea produselor alimentare şi aplică sancţiuni atunci când constată contravenţii.
d) colaborează cu alte instituţii cu atribuţii de control, la nivel local (ANSVSA, Garda Financiară, IGPR), pentru respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniu;
e) întocmesc Procese verbale de constatare şi de sancţiuni, după caz;
f) întocmesc rapoarte, note şi informări cu privire la aspectele constatate în acţiunile de inspecţie şi control, pe care le transmit Direcţiei  Inspecţii   de Stat  din  MADR;
g) efectuează rapoarte lunare şi anuale privind activitatea de control desfăşurată;
h) îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin tematici de control speciale, elaborate de conducerea ministerului, în cazul apariţiei unor probleme deosebite.

Inspectorii teritoriali efectuează următoarele inspecții tehnice în anul 2013:

-  verificarea respectării prevederilor H.G. nr. 1904/2006  pentru modificarea H.G. nr. 568/2002 privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei pentru animale şi utilizării în industria alimentară de către operatorii economici care fabrică pâine şi produse de panificaţie; 
- verificarea, în structurile de vânzare cu amănuntul, a respectării condiţiilor de comercializare şi a afişajului obligatoriu la comercializarea pâinii şi produselor de panificaţie, conform art. 11 din O.U.G. nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale;

- verificarea respectării regimului de marcare, ambalare şi comercializare a ouălor  la producători, ambalatori şi la unităţile de desfacere cu amănuntul, conform prevederilor Regulamentului (CE) 589/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare aplicabile ouălor şi a O.M. nr. 461/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 415/2004 privind regimul de comercializare a ouălor.

Verificarea producătorilor, centrelor de ambalare, colectorilor şi angrosiştilor, se  efectuează  cel puţin o dată la două luni.
În urma controlului se va întocmi ,,Proces verbal de constatare a contravenţiei” care va cuprinde aspectele rezultate în urma controalelor efectuate, măsurile luate şi propunerile privind îmbunătăţirea activităţii, precum şi termenele de remediere a deficienţelor constatate.

Până pe data de 10 a fiecărei luni, inspectorii vor transmite Direcţiei Inspecţii de Stat din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, "Raportul lunar al controalelor efectuate la operatorii economici’’ ,,Raportul sintetic lunar” şiprocesele verbale de constatare (în cazul când s-au găsit neconformităţi), pe suport electronic.

Atribuţii conform O.U.G. nr. 12/2006, art 11:

  • Verificarea respectării afișajului obligatoriu la comercializarea pâinii și a produselor de panificație, respectiv: 
 ,,Denumirea furnizorului de pâine, denumirea produselor livrate şi preţul de vânzare cu amănuntul al acestora, exprimat în lei/kg şi lei/bucată.
            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale