ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Protectia plantelor si carantina fitosanitara
Omologare produse de protectie a plantelor
Controlul produselor de protectie a plantelor post omologare
Reziduuri de pesticide in plante si produse vegetale
Utilizarea durabila a pesticidelor
Procedura privind evitarea conflictului de interese
Contact fitosanitar
Politia Fitosanitara
Strategia in domeniul fitosanitar

 

Fitosanitar >>Politia Fitosanitara
Ultima actualizare: 2009-07-21

Politia Fitosanitara

ORDIN nr. 38 din 11 februarie 2009
privind organizarea si functionarea Politiei Fitosanitare

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 119 din data de 26 februarie 2009

Având în vedere Referatul de aprobare nr, 131.171 din 26 ianuarie 2009 al Agentiei Nationale Fitosanitare, având în vedere prevederile:
- art. 3 pct. 20, ale art. 5 lit. k) si ale art. 8 din Legea nr. 37/2006 privind reorganizarea activitatii de protectie a plantelor si carantina fitosanitara, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 32 din Ordonanta Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uzfitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor în agricultura si silvicultura, aprobata cu modificari prin Legea nr. 85/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 37 din Hotarârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor în vederea plasarii pe piata si a utilizarii lor pe teritoriul României, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie împotriva introducerii si raspândirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobata cu modificari prin Legea nr. 136/2000, cu modificarile si completarile ulterioare,
în temeiul Hotarârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale,
ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba organizarea si functionarea pe teritoriul României a Politiei Fitosanitare, alcatuita din personal specializat din cadrul Agentiei Nationale Fitosanitare, Laboratorului Central pentru Carantina Fitosanitara, unitatilor fitosanitare si inspectoratelor de carantina fitosanitara vamala.

Art. 2
(1) Politia Fitosanitara controleaza aplicarea si respectarea legislatiei fitosanitare si a regimului de carantina fitosanitara.
(2) Personalul specializat din cadrul autoritatilor publice cu responsabilitati în domeniul protectiei plantelor si carantinei fitosanitare, care este împuternicit sa efectueze controale, sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni conform prezentului ordin, este prevazut în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
(3) Personalul împuternicit al Politiei Fitosanitare din cadrul Agentiei Nationale Fitosanitare si Laboratorului Central pentru Carantina Fitosanitara îsi exercita atributiile pe întreg teritoriul României, iar cel din cadrul unitatilor fitosanitare si inspectoratelor de carantina fitosanitara vamala, numai în cadrul judetelor si, respectiv, al punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat pe raza carora îsi desfasoara activitatea.

Art. 3
Agentia Nationala Fitosanitara din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale îndruma, coordoneaza si controleaza activitatea Politiei Fitosanitare.

Art. 4
(1) Pentru contraventiile constatate, personalul Politiei Fitosanitare, împuternicit conform art. 2 alin. (2), aplica sanctiuni conform legislatiei în vigoare si, dupa caz, sesizeaza organele de urmarire penala.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5
Controlul persoanelor fizice sau juridice care desfasoara activitati cu produse de protectie a plantelor ori plante, produse vegetale si alte obiecte se face de catre personalul împuternicit conform art. 2 alin. (2), în baza unei legitimatii de Politie Fitosanitara.

Art. 6
(1) Legitimatiile prevazute la art. 5 se comanda si se achizitioneaza de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale cu respectarea legislatiei în vigoare privind achizitiile publice de bunuri si se distribuie de catre Agentia Nationala Fitosanitara personalului împuternicit conform prezentului ordin.
(2) Legitimatiile pentru personalul împuternicit prevazut la pct. 1 din anexa sunt semnate de catre ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si au o valabilitate de 5 ani.
(3) Legitimatiile pentru personalul împuternicit prevazut la pct. 2-4 din anexa sunt semnate de catre directorul Agentiei Nationale Fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu viza anuala.

Art. 7
(1) Autovehiculele destinate activitatii de politie fitosanitara din dotarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale - Laboratorului Central pentru Carantina Fitosanitara si unitatilor fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti vor avea inscriptionat pe partile laterale "POLITIA FITOSANITARA".
(2) În cazul imposibilitatii inscriptionarii, autovehiculele cu care se deplaseaza în interes de serviciu personalul din cadrul Politiei Fitosanitare vor avea aplicat vizibil pe parbriz un ecuson cu înscrisul "POLITIA FITOSANITARA".

Art. 8
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
Ilie Sârbu

ANEXA: PERSONALUL SPECIALIZAT din cadrul autoritatilor publice cu responsabilitati în domeniul protectiei plantelor si carantinei fitosanitare, împuternicit sa efectueze controale, sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni

1. Agentia Nationala Fitosanitara:
- director;
- sef serviciu;
- consilieri cu o vechime de minimum 3 ani în protectia plantelor si carantina fitosanitara,

2. Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara:
- director;
- sefi serviciu;
- consilieri cu o vechime de minimum 4 ani în protectia plantelor si carantina fitosanitara.

3. Unitatile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti:
- directori executivi adjuncti;
- sefi serviciu;
- inspectori fitosanitari cu o vechime de minimum 3 ani în protectia plantelor si carantina fitosanitara.

4. Inspectoratele de carantina fitosanitara vamala:
- sefi inspectorat;
- inspectori fitosanitari cu o vechime de minimum 3 ani în protectia plantelor si carantina fitosanitara.

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale