ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Date de contact ISF
Organizarea ISF
Controlul calitatii si laboratorul desemnat
Baza legala
Ingrasamintele cu marcaj "CE FERTILIZER"
Organigrama ISF
Organisme de control judetene
Programul sectorial de supraveghere a pietei

 

Inspectii si control >>Inspectia pt controlul fertilizantilor >>Programul sectorial de supraveghere a pietei
Ultima actualizare: 2012-03-27

Anexa nr.1

Nr. crt.

Autoritatea de supraveghere a pieţei

Domeniul de competenţă

Directiva

Date de contact

1.

Direcţia Inspecţii de Stat/ Direcţia Generală Control şi Inspecţii/ Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Îngrăşăminte chimice

Regulamentul  (CE) 2003/2003

Bucuresti, B-dul Carol I, nr.23, sect.3, www.madr.ro
Gelu Movileanu – Director
Tel.021-30.72.340
e-mail: gelu.movileanu@madr.ro

Anexa nr.2

PROGRAMUL SECTORIAL DE SUPRAVEGHERE A PIEŢEI

Statul Membru: ROMÂNIA Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Autoritatea de supraveghere a pieţei: Direcţia Inspecţii de Stat/Direcţia Generală Control şi Inspecţii
Persoană de contact: Gelu MOVILEANU, e-mail: gelu.movileanu@madr.ro
Planificare pentru: 2012

Nr. crt.

 Legislaţia europeană aplicabilă

Legislaţia naţională care transpune legislaţia europeană aplicabilă

Sector

Descrierea produsului sau categoriei

 Codul vamal al produsului

 Tipul de monitorizare

 Motivaţia monitorizarii

Perioada

Dezvoltarea

 Rezultate si initiative viitoare

 

Regulamentul (EC) 2003/2003 cu completările şi modificările ulterioare

HG nr. 1261/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea R (CE) nr. 2.003/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrăşămintele

Ordinul nr.6/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

Legea 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrăşăminte si al îngrăşămintelor.

Inspecţia de stat pentru fertilizanţi

Îngraşăminte chimice

Cod TARIC 31.02-31.05

Controale efectuate prin sondaj la operatorii economici care produc, depozitează şi comercializează îngrăşămintele chimice.
Pentru îngrăşăminte comercializate şi cele aflate pe stoc, se verifică:
- marcajul (CE FERTILIZER sau RO ÎNGRĂŞĂMÂNT) al ambalajelor şi a documentelor de însoţire;
- documente de: provenienţă (avize de însoţire a mărfii, facturi fiscale), de certificare a calităţii (declaraţii de conformitate) şi dovada privind efectuarea testului la detonabilitate la azotatul de amoniu;
- modul de ambalare şi depozitare a îngrăşămintelor.
Prelevarea de probe din toate îngrăşămintele care circulă (de la producători, distribuitori, comercianţi, etc) pe piaţă, în vederea stabilirii conformităţii.

Conform planului anual de inspecţii stabilit.
Sesizări.
Rezultatele testelor de laborator.
Repetarea controlui (dacă este cazul);
Repetarea analizelor (daca este cazul).

Tot anul

 

iniţiativa naţională; acţiuni comune; cooperare cu alte state membre şi / sau părţi interesate

 

Campanii naţionale de informare a publicului (internet, mass-media, etc).
Elaborarea unor indicatori, de imbunatatire a procedurilor de supraveghere, Îmbunătăţirea cooperării (la nivelul UE, cu părţile interesate, etc). Creşterea gradului de conştientizare la nivel vamal.

------------
ENGLISH VERSION

Annex.1

No.

Market surveillance authority

Field of competence

Directive

Contact

1.

State Inspections Department / Directorate General Control and Inspection/ Ministry of Agriculture and Rural Development in Romania

Chemical fertilizers

Regulation  (EC) 2003/2003

Bucharest, boulevard Carol I, no. 23, district.3, www.madr.ro
Gelu Movileanu - director
Phone: 021-30.72.340
e-mail: gelu.movileanu@madr.ro

Annex 2

SECTORIAL NATIONAL MARKET SURVEILLANCE PROGRAMME (SECTORAL NMSP)

Member State: Romania
Surveillance Authority: State Inspections Department / Directorate General Control and Inspection
Person responsible for the Sectoral NMSP: Gelu MOVILEANU
e-mail address: gelu.movileanu@madr.ro

Planning for: 2012

No.

European legislation applicable

National legislation transposing  the European legislation applicable

Sector

Description product or category

Customs Code of the product

Type of monitoring

Monitoring motivation

Period

Development

Results and further initiatives

1.

Regulation (EC) 2003/2003 as supplemented and amended

Government Decision no. 1261/2007 laying down measures for the implementation of R (EC) no. 2003/2003 the European Parliament and the Council of 13 October 2003 relating to fertilizers.

Order no. 6/2004 amended and supplemented.

Law 232/2010  on the import of fertilizers and samples
fertilizers.

State Inspectorate for fertilizers

Chemical fertilizers

Taric Code 31.02-31.05

Checks carried out at the operators producing, storing and selling chemical fertilizer.
For fertilizer and sold on stock, check:
- Mark (EC or RO FERTILIZER) of the packaging and accompanying documents;
- documents origin (Opinions slips invoices), quality certification (declaration of compliance) and proof of testing for resistance to detonability ammonium nitrate;
- the packaging and storage of fertilizers.
Sampling of alla fertilizer that run (from producers, traders, etc.) on the market for compliance.

According to the annual plan of inspections determined.
Complaints.
Results of laborators tests.
Repeat control (if applicable);
Repeated tests (if applicable).

All year

National initiative, joint action, cooperation with other Member States and/ or stakeholders

 

National public information campaigns (internet, media etc.).
Develop indicators to improve monitoring processes, improved cooperation (EU, stakeholders etc.).
Raising awarensess at customs.

            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale