ARHIVA SITE. ULTIMA ACTUALIZARE 22 MARTIE 2013

    Home | Contact | Sitemap | Cauta    
AgriculturaInd. alimentaraFitosanitarDezvoltare RuralaAfaceri EuropeneInspectii si controlPescuit si acvacultura (FEP)Buget
Pachet legislativ UE
Comitet Consultativ Tematic
Componenta
Regulamentul de organizare si functionare
Reuniuni
Grupuri de Lucru
Atelier de lucru
Documente de programare
Documente in dezbatere
Documente aprobate
Informatii utile
Link-uri
Arhiva comunicate de presa
Date de contact

 

Dezvoltare Rurala >>Programare 2014-2020 >>Comitet Consultativ Tematic >>Regulamentul de organizare si functionare
Ultima actualizare: 2012-11-05

REGULAMENTUL de organizare şi funcţionare a Comitetului Consultativ Tematic pentru Dezvoltare Rurală, Agricultură și Pescuit

Art. 1  Dispoziţii generale

 1. În conformitate cu prevederile pct. 2 al Anexei 2 privind Organizarea şi funcţionarea cadrului partenerial pentru programarea fondurilor europene destinate unei dezvoltări inteligente, durabile şi incluzive 2014-2020 la Memorandumul cu tema „Aprobarea acţiunilor şi documentelor privind pregătirea accesării şi implementării fondurilor europene în perioada 2014-2020”, pentru domeniile privind dezvoltarea rurală, agricultura și pescuitul se constituie Comitetul Consultativ Tematic pentru Dezvoltare Rurală, Agricultură și Pescuit (CCT DRAP) coordonat în parteneriat de Ministerul Afacerilor Europene (MAEur) și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).
 2. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare a CCT DRAP stabileşte componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare privind etapa de programare a fondurilor europene aferente perioadei 2014-2020 pentru domeniile menţionate la alin. (1).
 3. Prezentul Regulament se adoptă la prima reuniune a CCT DRAP convocat la inițiativa MADR sau conform procedurii prevăzute la art. 8 (5), în măsura în care există observații din partea membrilor.

Art. 2 Rolul CCT DRAP

 1. CCT DRAP reprezintă structura partenerială organizată pentru domeniile privind dezvoltarea rurală, agricultura și pescuitul.
 2. CCT DRAP îşi desfăşoară activitatea atât prin reuniuni în plen, cât şi pe Grupuri de lucru stabilite corespunzător domeniilor în dezbatere, cu asigurarea reprezentării echilibrate a instituţiilor şi organizaţiilor menţionate în Anexa 1.
 3. CCT DRAP are rol consultativ, fiind constituit pentru asigurarea consultărilor parteneriale privind stabilirea şi prioritizarea investiţiilor în domeniul pentru care s-a constituit, în acord cu obiectivele strategice la nivel european în perioada 2014-2020 şi cu principiile orizontale privind egalitatea între femei şi bărbaţi, nediscriminarea şi dezvoltarea durabilă, pe baza analizelor şi orientărilor strategice formulate în cadrul grupurilor de lucru.
 4. CCT DRAP analizează documentele elaborate în cadrul grupurilor de lucru, agreează orientările strategice tematice, prioritizarea intervenţiilor, alocările financiare indicative aferente și principalii indicatori de rezultat cu respectarea prevederilor reglementărilor comunitare, precum şi modalităţile de implementare, monitorizare şi evaluare, având în vedere şi rezultatele evaluărilor ex-ante şi de mediu.
 5. CCT DRAP propune Comitetului Interinstitutional pentru elaborarea Acordului de Parteneriat (CIAP) şi, după caz, celorlalte comitete consultative, elementele agreate în scopul includerii acestora în documentele de programare.

Art. 3  Componenţa CCT DRAP

 1. CCT DRAP are în componenţa sa reprezentanţi, la nivel decizional, ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ai structurilor asociative ale administraţiei publice locale, ai partenerilor relevanţi (ONG-uri şi universităţi).
 2. CCT DRAP are în componenţă maximum 30 de membri, reprezentând instituţiile şi organizaţiile cuprinse în Anexa 1 a prezentului Regulament, dintre care 30% reprezintă organizaţii din mediul economic, social, academic şi din societatea civilă.
 3. Fiecare instituţie sau organizaţie cu reprezentare în CCT îşi desemnează câte un membru titular şi un membru supleant. Excepție fac ministerele care coordonează două sau mai multe comitete consultative sau elaborează mai multe documente programatice, care își pot desemna mai mulți membri titulari, respectiv supleanți.
 4. La reuniunile CCT, în plen şi pe grupuri de lucru, pot participa cu statut de invitaţi permanenți sau ad hoc: reprezentanţi ai Preşedinţiei României, ai comisiilor de specialitate ale Parlamentului României, ai României în Parlamentul European, ai Comisiei Europene, precum şi reprezentanţi ai altor instituţii sau organizaţii cu expertiză relevantă pentru subiectele în dezbatere în cadrul respectivei reuniuni.

Art. 4 Membrii şi invitaţii CCT DRAP
(1) Membrii CCT DRAP, titulari şi supleanţi, au următoarele atribuţii:

a) Participă la reuniunile CCT DRAP şi la procesul de luare a deciziilor;
b) Acţionează în vederea ducerii la îndeplinire a deciziilor CCT DRAP.

(2)  Invitaţii participă la reuniunile  CCT DRAP, fără a avea drept de vot.
(3)  Desemnarea, înlocuirea sau revocarea membrilor titulari şi supleanţi, precum şi a invitaţilor permanenți se face de către conducătorul instituţiei reprezentate în CCT DRAP/ împuternicitul acestuia, prin notificare transmisă secretariatului CCT DRAP.
(4) Calitatea de membru titular sau supleant încetează când persoana nominalizată în CCT DRAP se află într-una din următoarele situaţii:

a) Nu mai deţine funcţia în cadrul autorităţii publice, instituţiei sau organismului respectiv, pentru care a fost desemnată membru al CCT DRAP; în acest caz, structura respectivă comunică în scris secretariatului permanent al CCT DRAP în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării acestei decizii persoana desemnată în locul acesteia.
b) CCT DRAP a solicitat revocarea calităţii de membru titular/supleant pentru încălcarea prevederilor Codului de conduită, prevăzut în Anexa 3, sau a nereprezentării instituţiei/organizației la două reuniuni succesive ale CCT DRAP. În acest caz, secretariatul permanent va notifica instituţia/organizația vizată şi va solicita o nouă nominalizare.
c) CIAP a solicitat revocarea calităţii de membru.

(5) Membrii şi invitaţii CCT DRAP îşi exercită atribuţiile cu titlu gratuit.

Art. 5 Coordonarea în parteneriat a CCT DRAP

 1. Coordonarea CCT DRAP este asigurată în parteneriat de către:

  a)Secretarul de stat coordonator al ACIS din cadrul Ministerului Afacerilor Europene;
  b) Secretarul de stat, coordonator al departamentelor dezvoltare rurală și pescuit din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

 2. Coordonatorul CCT DRAP din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale care asigură secretariatul Comitetului îndeplineşte, cu consultarea prealabilă a celuilalt coordonator, următoarele atribuţii:

  a) convoacă reuniunile CCT DRAP;
  b) stabileşte agenda reuniunilor CCT DRAP;
  c) aprobă materialele ce urmează a fi transmise membrilor CCT DRAP, în vederea discutării acestora în cadrul reuniunilor CCT DRAP;
  d) stabileşte, după caz, lista invitaţilor la reuniunile CCT DRAP;
  e) prezidează întâlnirile în plen, împreună cu celălalt coordonator;
  f) reprezintă CCT DRAP în relaţiile cu terţii.

Art. 6 Atribuţiile secretariatului CCT DRAP
Secretariatul CCT DRAP este asigurat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale şi desfăşoară următoarele activităţi:

a) asigură convocarea CCT DRAP în condiţiile stabilite prin prezentul regulament;
b) propune coordonatorilor CCT DRAP structura şi conţinutul agendei, în baza propunerilor făcute de către coordonatorii grupurilor de lucru;
c) pregăteşte şi transmite documentele şi materialele necesare convocării reuniunilor CCT DRAP;
d) primeşte, distribuie şi sintetizează propunerile şi comentariile transmise de membrii CCT DRAP sau de persoanele cu statut de invitat;
e) asigură evidenţa documentelor primite de la membrii CCT sau, după caz, de la persoanele cu statut de invitat;
f) asigură, între reuniuni, asistenţa logistică necesară coordonatorilor, precum şi membrilor CCT DRAP;
g) întocmeşte minutele reuniunilor și urmărește îndeplinirea celor agreate în cadrul reuniunilor;
h) îndeplineşte orice alte activităţi legate de asigurarea bunei desfăşurări a activităţii CCT DRAP.

Art. 7  Reuniunile CCT DRAP

(1)  CCT DRAP se reuneşte în reuniuni ordinare, conform calendarului stabilit, cel puțin o dată la două luni, precum şi în reuniuni extraordinare.
(2) CCT DRAP se poate întruni în reuniuni extraordinare la iniţiativa coordonatorilor CCT DRAPsau la propunerea a cel puţin o treime din membrii CCT DRAP, situaţie în care propunerea se transmite în scris secretariatului CCT DRAP, urmând ca, în colaborare, coordonatorii să decidă data convocării acestei reuniuni.
(3) Convocarea reuniunilor ordinare, transmiterea invitaţiilor şi agendei preliminare către membri şi invitaţi se realizează de secretariatul permanent, cu cel puţin 5 zile calendaristice înaintea datei reuniunii. Documentele supuse dezbaterii vor fi transmise cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de data convocării. Convocarea reuniunilor extraordinare ale CCT DRAP se poate face într-o perioadă mai scurtă de 5 zile calendaristice.
(4) Propunerile de completare/modificare a agendei preliminare se adresează secretariatului permanent în termen de 2 zile calendaristice de la data transmiterii acesteia.
(5)  Secretariatul permanent poate furniza membrilor şi invitaţilor CCT DRAP, până în preziua reuniunii sau chiar în cadrul reuniunii, alte informaţii relevante cu privire la ordinea de zi, astfel încât aceştia să aibă la dispoziţie cele mai recente informaţii cu privire la subiectele aflate pe agendă.
(6)  Convocarea reuniunilor CCT DRAP se face întotdeauna în scris, invitaţiile fiind transmise prin fax sau e-mail.
(7)  La începutul fiecărei reuniuni, se adoptă agenda şi se discută şi aprobă minuta precedentei reuniuni a CCT DRAP.
(8)  Reuniunile CCT DRAP nu au caracter public, cu excepţia cazului în care coordonatorii decid altfel.
(9)  Deciziile adoptate în cadrul reuniunii CCT DRAP sunt rezumate într-un document denumit Sinteza deciziilor CCT DRAP. Acest document se elaborează de către secretariatul permanent şi se transmite tuturor membrilor CCT DRAP precum şi altor responsabili desemnaţi pentru îndeplinirea deciziilor, nu mai târziu de 5 zile calendaristice de la data reuniunii. Ulterior, acest document se anexează la minuta reuniunii.
(10) Minuta reuniunii, întocmită de secretariatul permanent, se transmite membrilor şi invitaţilor la reuniunea CCT DRAP în termen de 10 de zile calendaristice de la data reuniunii.
(11) Observaţiile asupra minutei pot fi trimise secretariatului permanent în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la transmiterea acesteia. Observaţiile sunt consemnate în anexa la minută şi sunt avute în vedere de secretariatul permanent la întocmirea textului final al minutei. Documentul final şi anexele sunt transmise membrilor şi invitaţilor la reuniunea CCT cel mai târziu în 20 de zile calendaristice de la data reuniunii.  
(13)Reuniunile CCT DRAP se desfăşoară în limba română. După caz, secretariatul asigură servicii de traducere a documentelor, precum şi de interpretare în şi din limba engleză pe parcursul reuniunilor CCT DRAP.
(14) După caz, funcţie de temele complexe dezbătute, se pot organiza reuniuni comune ale CCT DRAP cu unul sau mai multe Comitete Consultative, iar deciziile acestor reuniuni se transmit CIAP.

Art. 8 Procesul de luare a deciziilor

 1. Reuniunile în plen ale CCT DRAP se pot desfăşura numai în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor cu drept de vot. Dacă nu este întrunită această condiţie, întâlnirea se reprogramează pentru o dată ulterioară care va fi comunicată de secretariatul permanent al CCT DRAP. Reuniunile reprogramate se vor desfăşura indiferent dacă este îndeplinită sau nu condiţia menţionată.  
 2. Deciziile în cadrul CCT DRAP se iau prin consens.
 3. În situaţia în care nu se poate ajunge la un consens, se va aplica procedura de vot prin majoritate simplă. Membrii cu drept de vot sunt membrii titulari sau, în lipsa acestora, membrii supleanţi.
 4. Amendamentele propuse cu privire la documentele consultative în cadrul reuniunilor CCT DRAP vor fi comunicate în scris secretariatului tehnic al CCT DRAP în maximum 5 zile calendaristice de la data reuniunii. În caz contrar, acestea nu vor fi luate în considerare.
 5. La iniţiativa coordonatorilor, membrii CCT DRAP pot fi consultaţi şi în scris, prin fax sau e-mail. În spiritul respectării principiului parteneriatului, consultările scrise se vor aplica  în cazuri justificate corespunzător.
 6. În cazul consultării scrise, secretariatul permanent transmite, prin fax sau e-mail, membrilor CCT DRAP documentele de analizat, incluzând justificarea urgenţei şi soluţiile identificate.
 7. Dacă, în termen de 5 zile calendaristice de la data transmiterii, secretariatul permanent primeşte obiecţii scrise asupra documentelor transmise conform procedurii de consultare scrisă, acestea se transmit coordonatorilor, care dispun modificarea lor sau procedează la discutarea documentelor cu membrii care au formulat obiecţii. Documentele rezultate vor fi transmise tuturor membrilor CCT DRAP, pentru consultare.
 8. Documentele se consideră agreate în lipsa unui răspuns scris, din partea membrilor CCT DRAP în termen de 5 zile calendaristice de la data (re)transmiterii.

 Art. 9 Grupurile de lucru

 1. Lista Grupurilor de lucru este prevăzută în Anexa 2. Comitetul Consultativ pentru Dezvoltare Rurală, Agricultură și Pescuit poate recomanda și organizarea altor grupuri de lucru, altele decât cele prevăzute în funcție de necesitățile concrete ce pot apărea în cadrul procesului de consultare.
 2. Grupurile de lucru se întâlnesc periodic, conform calendarului agreat, și ori de câte ori este nevoie.
 3. Grupurile de lucru au în componenţa lor reprezentaţi ai autorităților administraţiei publice centrale, ai structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor din mediul economic, social, academic şi din societatea civilă.
 4. MAEur își desemnează un reprezentant în fiecare grup de lucru.
 5. Principalele atribuţii ale grupurilor de lucru constituite în cadrul CCT DRAP sunt:

  a) elaborează analizele sectoriale specifice, propun domenii prioritare de intervenţie şi alocări financiare aferente, indicatori specifici de rezultat, grupuri ţintă, categorii de potențiali beneficiari, cu respectarea prevederilor reglementărilor comunitare;
  b) contribuie la elaborarea strategiilor naţionale necesare fundamentării procesului de accesare a fondurilor europene, la îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante prevăzute prin regulamentele europene pentru accesarea fondurilor comunitare în perioada de programare 2014-2020, precum şi la elaborarea  documentelor de programare, pentru elementele aflate în sfera de competențe a grupului de lucru.

 6. Grupurile de lucru pot avea și alte atribuții, în funcție de specificul fiecărui grup de lucru.
 7. Coordonatorii Comitetului Consultativ Tematic DRAP vor informa membrii Comitetului cu privire la structura indicativă a grupurilor de lucru, astfel încât membrii CCT să poată face recomandări cu privire la componența propusă.
 8. Coordonatorii grupurilor de lucru sunt desemnați de către MADR, în calitate de co-coordonator al  CCT DRAP.
 9. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în calitate de coordonator al CCT DRAP, în consultare cu MAEur, poate organiza şi alte grupuri de lucru, altele decât cele menţionate expres în Anexa 2, sau poate propune reorganizarea celor deja constituite.
 10. Grupurile de lucru constituite în cadrul CCT DRAP care au ca tematică același domeniu sau domenii similare cu unele grupuri de lucru aflate în coordonarea altor comitete consultative sunt următoarele:

Grupuri de lucru coordonate de CCT DRAP

Grupuri de lucru coordonate de alte Comitete consultative

GL Agricultură și industrie alimentară

 

GL Mediul de afaceri (inclusiv reabilitarea siturilor industriale poluate)
(Comitetul Consultativ Dezvoltare Regională)

GL pentru Competitivitate
(CCT Competitivitate și eficiență energetică)

GL Mediu 

GL Managementul apei

GL Biodiversitate

GL Schimbări climatice și adaptare (inclusiv inundații și emisii)
(CCT Mediu și Schimbări Climatice)

GL Dezvoltare economică în spațiul rural (activități non-agricole, infrastructură rurală, incluziune socială, patrimoniu cultural)

GL Ocupare și promovarea măsurilor anti-discriminare;

GL Afaceri Sociale și Incluziunea Socială;

GL Antreprenoriat și Economia socială;
(CCT Ocupare,  incluziune socială și servicii sociale)

GL Infrastructură regională şi locală

GL Mediul de afaceri (inclusiv reabilitarea siturilor industriale poluate)
(Comitetul Consultativ Dezvoltare Regională)

GL Inovare și formare profesională

GL Formarea Profesională și Cercetare, dezvoltare și inovare
(CCT Ocupare,  incluziune socială și servicii sociale)

GL Ȋncurajarea învățării pe tot parcursul vieții,
(CCT Educație)

GL LEADER

GL Instrumente de dezvoltare teritorială, monitorizare şi impact teritorial

GL Cooperarea teritorială europeană
(CC Coeziune Teritorială)

Pentru grupurile de lucru din cadrul CCT DRAP care acoperă același domeniu sau domenii similare cu grupurile de lucru organizate în cadrul altor Comitete Consultative, coordonatorii grupurilor de lucru se asigură de complementaritatea și coerența activităților întreprinse de aceste grupuri. Instituția publică centrală responsabilă de politica publică pentru domeniul respectiv, în acest caz are obligația coordonării și integrării documentelor elaborate de aceste grupuri de lucru.

11. Grupurile de lucru menționate la alin. (10) se vor reuni în ședințe comune ori de câte ori se impune corelarea rezultatelor obținute, la inițiativa oricăruia dintre coordonatorii grupurilor de lucru și în consultare cu MAEur.

12. În cadrul grupurilor de lucru, în consultare cu MAEur, se pot organiza subgrupuri la nivel tehnic, cu participarea experţilor/consultanților din diverse instituţii de cercetare, instituții/organizații publice şi/sau din rândul beneficiarilor. Acest tip de consultare, fără a fi formalizat, poate fi util în special pentru analiza socio-economică a nevoilor şi analiza aranjamentelor de implementare, precum şi pentru definirea anumitor aspecte strategice.

Art. 10 Codul de conduită
Membrii şi invitaţii CCT DRAP respectă, în activitatea lor, principiile Codului de conduită, care face parte integrantă din prezentul Regulament (Anexa 3).

Art. 11 Dispoziţii finale 
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare poate fi modificat prin consens al membrilor CCT DRAP. Propunerile de modificare a regulamentului vor fi comunicate în prealabil tuturor membrilor.
(2) Documentele supuse dezbaterii CCT DRAP, precum şi cele rezultate în urma discuţiilor (minuta, sinteza deciziilor) vor fi publicate şi în secţiunea destinată CCT DRAP de pe pagina de internet a MADR și pe pagina de internet a MAEur.
(3) Prezentul regulament a fost adoptat la data de 28.09.2012.

Anexa 1

Lista autorităţilor publice, instituţiilor şi organismelor reprezentate în
Comitetul Consultativ Tematic pentru Dezvoltare Rurală, Agricultură și Pescuit  

Autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale, instituţii publice centrale autonome, structuri asociative ale administraţiei publice locale

 • Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • Ministerul Afacerilor Europene
 • Ministerul Finanțelor Publice
 • Ministerul Administrației și Internelor
 • Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
 • Ministerul Mediului și Pădurilor
 • Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
 • Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
 • Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
 • Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional
 • Institutul Național de Statistică
 • Consiliul Concurenței
 • Banca Națională a României
 • Comisia Națională de Prognoză
 • Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
 • Agenția Națională pentru Romi
 • Secretariatul General al Guvernului – Compartimentul  Înaltului Reprezentant pentru Dezvoltare Durabilă al Guvernului
 • Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
 • Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
 • Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură
 • Asociația Comunelor din România
 • Asociația Agențiilor de Dezvoltare Regională

Organizaţii din mediul economic, social, academic şi din societatea civilă

 • AGROSTAR
 • Fundaţia ADEPT Transilvania
 • USAMV București
 • Camera de Comerț și Industrie a României
 • Fundația SOROS
 • Asociația Consultaților din România pentru Accesarea Fondurilor Europene
 • Muzeul Național al Țăranului Român
 • Asociația Națională a Producătorilor din Pescărie
 • Asociația PROFOREST

Invitați permanenți

 • Academia de Studii Economice din București - ASE
 • Federația Națională a Grupurilor de Acțiune Locală
 • Academia de Științe Agricole și Silvice - ASAS
 • Patriarhia Română
 • Patronatul Român

Anexa 2

Lista indicativă a Grupurilor de Lucru aferente Comitetului Consultativ Tematic pentru Dezvoltare Rurală, Agricultură și Pescuit

CCT DRAP este coordonat în parteneriat de Ministerul Afacerilor Europene şi Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale care asigură şi secretariatul permanent.

Grupurile de lucru ale CCT DRAP sunt:

 • Agricultură și industrie alimentară;
 • Mediu;
 • Dezvoltare economică în spațiul rural (activități non-agricole, infrastructură rurală, incluziune socială, patrimoniu cultural);
 • Inovare și formare profesională;
 • LEADER;
 • Pescuit şi Acvacultură.

Anexa 3

Codul de Conduită

Membrii şi invitaţii CCT DRAP au obligaţia de a respecta următoarele reguli de conduită:

 • să acţioneze în interesul CCT DRAP, în concordanţă cu rolul şi obiectivele stabilite;
 • să ia decizii în interes public şi să nu acţioneze în scopul obţinerii de avantaje financiare sau alte beneficii pentru sine sau pentru alţii;
 • să declare coordonatorilor CCT DRAP, la începutul oricărei reuniuni sau pe parcursul acesteia, orice situaţie de conflict de interese în care s-ar putea afla în legătură cu un anumit subiect dezbătut;
 • să informeze, după încheierea reuniunilor, autoritatea publică, instituţia sau organismul pe care îl reprezintă în legătură cu principalele chestiuni discutate şi deciziile luate;
 • să păstreze confidenţialitatea acelor informaţii prin a căror divulgare s-ar putea leza interesul legitim al oricărei instituţii, organizaţii sau persoane, sau prin a căror utilizare privilegiată s-ar putea crea avantaje nelegitime;
 • să acţioneze în conformitate cu deciziile CCT DRAP adoptate în condiţiile Regulamentului;
 • să respecte libertatea opiniilor și să nu se lase influențați de considerente personale;
 • să manifeste o atitudine conciliantă și să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.
            
Copyright © 2010 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale